Scrisoare către Moș Crăciun

Scrisoare către Moș Crăciun🎅🎅

❄❄❄For English, scroll down!

🎅🎅Dragă moșule,

Sunt cam mare să-ți scriu, totuși îmi fac curaj. Nu mai am poate aceeași inocență ca atunci când eram copil. Atunci credeam din tot sufletul în tine, credeam din tot sufletul în minunile care ne înconjoară. 👏👏Mă jucam și o făceam fără să mă întreb dacă o să dureze sau dacă va avea vreodată un termen limită. Fără să știu ce e ăla viitor, ce e ăla trecut, ce e aia durere sau așteptări.

 

Îți scriu pentru că e posibil ca tu să știi Moș Crăciun ce se întâmplă cu noi, oamenii mari. Poate, tu știi când și de ce nu ne mai dăm voie să credem. Nimic nu mai are dreptul să fie magic, pur, cald, feeric. Nu mai putem privi acum la circ, 🐰🐰omul ăla care scoate un iepure din pălărie fără să nu ne mușcăm buzele a indignare.  “Ce șarlatan, sigur își ascunde iepurele undeva după masa aia!” Nu, în lumea oamenilor mari nu mai există Moș Crăciun, nici magi, nici îngerași care plutesc și ne veghează calea, nici sărbători care să ne îngenuncheze inima de 🤗🤗 “WOW”- uri și curiozități, nici vată de zahăr pe băț care să ne facă degetele lipicioase, nici loc de cântece. Când am pierdut toate astea, moșule?

Mos Craciun
Mos Craciun pentru o zi

Vezi tu, în această scrisorică nu vin să-ți cer, vin doar să te întreb. Am motivele mele să cred că tu, Moșule ești unica noastră speranță, unicul reminder că am fost odată copii. Întrebarea sună poate prostesc, nepotrivit, atipic, așa 👧🧒“Moșule, n-ai putea să le redai tuturor adulților- copilul din ei?” Copilul care știe să râdă cu gura până la urechi, care se poate minuna de un banal om de zăpadă zile în șir. Nu mă înțelege greșit, asta nu înseamnă că aș vrea să pui vreo vraja pe oamenii mari și responsabili, printre care mă număr și eu. Nu, vreau doar un semn că acel copil mai există în lume, în noi, în suflet. Dacă ai putea să faci asta chiar și pentru o zi, atâta tot, eu aș fi mulțumită. Uite, de exemplu de Crăciun, moșule. Aș vrea să le reamintești tuturor că în ei există un copil. Un copil care vrea blândețe, care vrea să fie iubit, așteaptă magie și multă, multă tandrețe.

mos-crăciun

Moșule, scrisoarea mea se apropie de sfârșit, vreau o zi, o zi care să trezească din amnezie, o zi în care totul să fie posibil atâta timp cât credem din tot sufletul.

Cu încredere că poți face asta,

Semnat,

Un fost pitic de-al tău

🎅🎅English version

Dear Santa,

I’m maybe too big to writing to you, yet I have the gut. I do not have the same innocence as when I was a child. Then, I believed in you wholeheartedly, I believed with all my heart in the miracles that surround us. 👏👏I played and did it without wondering if it would last or if it would have a deadline at some point. Without knowing what the future is, what’s the past, what’s that pain or the expectations.
I’m writing to you because it is possible that you know Santa what’s happening to us, grown ups. Maybe you know when and why we can not believe it anymore. Nothing has the right to be magical, pure, warm, enchanting. We can no longer look at the circus, at the man who pulls out a rabbit from his hat without biting our lips of indignation.🐰🐰 “What a shaggy man, he hides his rabbit somewhere behind that table!” No, in the world of big people there is no Santa Claus, no magicians, no angels who watch our way, no holidays that makes our hearts melting with🤗🤗 “WOWs” & curiosities, no sugar candy on the stick to make our fingers sticky, no place for Christmas songs. When did we loose all this, Santa?

Santa Claus
Santa Claus

You see, in this letter I’m not coming to ask you for gifts, I just want to put you a question. I have my reasons to believe that you, Santa, you are our only hope, the only reminder that we were once children. The question sounds foolish, inappropriate, atypical, so, 👧🧒”dear Santa, could you give back the inner child to all the adults?” The child who knows how to laugh loudly, who can marvel at a banal snowman for days without end. Do not misunderstand me, that does not mean I want to put some spell on big and responsible people, including me. No, I just want a sign that the child still exists in the world, in us, in the soul. If you could do that for a day, that’s all, I’d be happy. Look, for instance, Christmas Day, Sir. I would like you to remind everyone that there is a child in them. A child who is expecting gentleness, waiting to be loved, waits for magic and a lot more tenderness.
Santa C LAUSMy letter, my letter is coming to an end, I want a day, a day to awaken from amnesia, a day in which everything will be possible as long as we believe from all of our hearts.


With confidence that you can do this,

Signed,

A former child of yours

marina

A firm believer. 100% WRITING WITH SOUL. I exist to write, I write to exist!

Lasă un răspuns

Close Menu