Butterfly effect

Butterfly effect

🌠🌃🌃🌃For English scroll down!

Pași grăbiți pe drumuri vechi, se mai aud încă și acum. Aripile fluturilor ce bat în diferite colțuri de lume, ne vorbesc poate de magia coincidențelor care ne-au făcut să plutim odată. Am învățat să ne cățărăm pe scara numită timp. Unii mai încrezător, alții mai timid…suntem niște creaturi evoluate și totuși…ne ducem existența într-un haos continuu. Oare chiar putem controla urcarea noastră? Cineva a zis că “doar haosul poate da naștere la stele dansatoare!” Și atunci, noi suntem stele?🌌🌠🌌🌠

****************************

În înțelepciunea populară, există o vorbă “ buturuga mică răstoarnă carul mare.” Să ne imaginăm că avem de luat un tren. Acesta pornește la drum și totuși vor rămâne mereu în spate celelalte posibilități neexplorate, intersectându-se cu decizia de acum. Drumul nostru se va întrepătrunde cu alte linii de cale ferată, formând orizonturi inaccesibile nouă. Hai să derulăm puțin înapoi. E oare posibil ca alegând ceva atât de banal ca o rută de tren, noi să ne schimbăm complet destinul?

butterfly effect
butterfly effect

🛤🚀Poate ceva așa să cântărească atât de mult? Ai în față diferite posibilități: unele semnalizează sfârșitul, schimbarea situației de acum, altele duc din start spre un nou început, cu pași nesiguri, ca mai apoi toate să ne redirecționeze spre momentul sau locul, în care, posibil că ne vom întâlni cu noi înșine. Parșivă această întâlnire, chiar impredictibilă, se poate spune.👉 Rendez-vous cu sinele- ar putea fi titlul unui film siropos- producție independentă, doar pentru că “dă bine”. Oare chiar dă? În cazul meu, e complicată povestea. Mă surprind în diferite ipostaze ca un actor stângaci, care își încearcă norocul pe scenă, fără să se cunoască. Un actor care joacă rolului unui alt actor aflat în căutare interioară pentru a se împăca cu sinele.

Straturi, straturi îmbracă viața noastră ca lichenii care se depun pe trupurile falnice ale copacilor. Peste cei care am fost odată fragezi, se așază pe față, pe ochi, pe buze, toate acele straturi de decizii pe care le-am luat. În cele din urmă, sub greutatea lor, pielea se lasă, gândurile o iau anapoda, îmbătrânim. Obrajii tineri, cândva îmbujorați de la soare și vânt, acum au devenit niște mărci distincte ale unui parcurs personal.

butterfly effect
butterfly effect

🌃🌃🌃

În acel “dacă” stă totul, ce ar fi fost dacă lucram în jobul “X”, în loc de “Y”. Ce-ar fi fost dacă eram în poziția“Z”. X, Y, Z nu sunt capetele unui triunghi isoscel, ci echilateral. Poate fi doar X, sau la fel de bine, doar Y sau doar Z. Toți cei de la masa cu care joci, primesc același număr de cărți. Pe măsură, ce jocul e în toi, fiecare dă la schimb un număr fix de șanse, fiecare unic moment de a plasa o carte sau alta ne aparține. Cunoscută drept Legea cauzei și a efectului, Butterfly Effect🚀🌠🌃🌃🌃comprimă toate acele secvențe când “inima ne bate la cap” că am fi putut alege diferit. Fiecare carte, fiecare mutare, fiecare înfrângere, fiecare reușită ne va afecta mult mai mult decât credem. În definitiv, lucrurile mici fac diferența. 👉❗🎭Noi și stelele suntem interconectați prin praful în care ne vom transforma. Să ne amintim că “hârtiile ce ard în foc se transformă în cenușă și pe undeva, ne construim lumea- să o construim frumos.

Pe curând,

Marina

🌠🌠🌠English version

Hurried steps on old roads, I still hear it. The wings of butterflies battering in different corners of the world may be talking about the magic of coincidences that made us float once. We learned to climb the ladder called time. Some of us more confident, some of us more shy … we are evolved creatures and yet … we lead our existence into continual chaos. Can we really control our climb? Someone said that “only chaos can give rise to dancing stars!” And then, are we stars?🌌🌠🌌🌠

****************************

In folk wisdom, there is a saying, Little strokes fell great oaks“. Let’s imagine we have a train. It goes on his way, and yet there will always be the other unexplored possibilities, intersecting with the decision now.🛤🌌🚀🌠

butterfly effect
butterfly effect

Our road will interpenetrate with other railway lines, forming new inaccessible horizons. Let’s run a little back. Is it possible that by choosing something as trivial as a train route, will we completely change our destiny? Can something like that weigh so much? You have different possibilities ahead: some signal the end, change the situation now, others lead to a new beginning, with uncertain steps, and then all redirect us to the moment or the place in which, perhaps, we will meet with ourselves. Very tricky this encounter, even unpredictable, it can be said. 👉Rendez-vous with the self- might be the title of an independent movie, just because it’s intriguing enough to make you watch.” Does it even matter? In my case, the story is complicated. I am surprised in various ways by a 👉❗🎭poor actor who tries his own luck on stage without knowing himself. An actor who plays the role of another actor in the inner quest being to reconcile with himself.

Layers, layers lay on our lives like the lichens that lay on the towering bodies of trees. Over those who had once been cheerful; all the layers of decisions I have made are on our face, on our eyes, on our lips. Eventually, under their weight, the skin is wrinkled , the thoughts go anapoda, we get old. Young cheeks, once blushing from the sun and wind, have now become distinct sign of a personal journey.🌃🌃🌃

butterfly effect
butterfly effect

In that “if” everything stands, what would have been if I worked in the job “X” instead of “Y”. What if I were in the “Z” position. X, Y, Z are not the ends of an isoscelic triangle, but equilateral. It can be just X, or just as good, just Y or just Z. Everyone at the table you play with is receiving the same number of cards. As the game is in full, each hand has a fixed number of chances, every single moment to place a card or another belongs to us. Known as the Law of Cause and Effect, 🌌🚀🌠🌃🌃🌃Butterfly Effect compresses all those sequences when “the heart beats our mind” that we could have chosen differently. Each card, every move, each defeat, every success will affect us much more than we think. After all, small things make the difference. Us and the stars are interconnected by the dust in which we, all will transform. Let us remember that “the papers burning in the fire turn into ashes and somewhere, somehow we build our world – let’ s build it beautifully.

See you soon,

Marina

marina

A firm believer. 100% WRITING WITH SOUL. I exist to write, I write to exist!

Lasă un răspuns

Close Menu