Who is mama Anica?

Who is mama Anica?

For English scroll down!

👵Botezată a doua oară fără voia ei, mama Anica a știut mereu să-și accepte destinul cu o dragoste ieșită din comun. Numele ei real e de fapt Anica, Anica și atât. Noi, nepoții ei am decis în unanimitate că nu mai deține de mult titlul de bunică. Majoritatea copiilor își alintă bunicii cu apelative de genul “buni”, “mămăița” etc., amintește-ți doar ce apelative ai folosit tu când erai mic. Îți mai amintești? 

Viața ei m-a intrigat dintotdeauna. Zâmbetul ei larg și plin de viață, cu seninătate ei șireată care parcă îți vorbește, îți confirmă că a ajuns la o înțelepciune universală pe care noi ceilalți muritori de rând nu o putem înțelege. Părul ei, odată blond e și mai ceva ca în poveștile cu Rapunzel, îi amintește azi de nebunia frumoasă a tinereților ei. Nu, nu a avut deloc o viață ușoară. Atunci când o întrebi ce i-a plăcut mai mult la viața ei, afirma cu mândrie:

  • Mamă, mă bucur că am avut zece copii pe care i-am crescut și sunt cea mai fericită când deschid ușa și vin pe la mine”, adaugă ea vioaie.

Oare e posibil ca ea să fi descoperit secretul fericirii? 😁😊😊La cei 87 de ani ai ei încă sclipește. Și nu, nu vă imaginați că a avut o viața perfectă. A prins toate evenimentele importante ale vieții. Istoria a luat-o de mână și i-a arătată de ce poate fi capabilă. A prins multe de la regalitate, al doilea război mondial până la comunism și mai nou capitalism. Cum s-a descurcat cu toate aceste schimbări? Povestește senină despre toate astea. Copilăria ei a fost simplă și liberă. A fost scăldată în razele soarelui de dimineață și până seara. Și i-a plăcut într-adevăr să învețe, deși “era mai greu să faci carte pe atunci” după cum punctează chiar ea. Viața la sat are alte legi după care se conduce, mai umane, o legătură firească și o dragoste față de tot ce te-nconjoară. Uneori după lecții se ducea la brodat cu alte fete din sat. Pe vremea noastră e puțin diferit- acum, e despre cum să ne omorâm plictiseala pe Facebook sau Instagram sau un nou joc. Pentru ea, interactiv era simplul mers la școală.😊😊

La nouă ani, viața ei era palpitantă într-adevăr, fără voia ei; în 1939, România era în plin război; nemții atacau și aruncau cu bombe; fiind copil ea percepea totul ca pe un fel de emisiune live, la TV când tot ce auzi e un bâzâit de fundal; îți acoperi urechile și speri să treacă; 😪😪știi totuși că ești mic și nu ai nici o putere, darămite o telecomandă magică prin care să-i pui capăt.

După cum zice și ea, nimic nu durează veșnic, nici măcar haosul sau războiul. Există ceva care poate să dureze o eternitate, chiar și atunci când noi nu mai suntem? Puteți ghici? Exact, ce ai reprezentat pentru cei din jurul tău. Ea e pentru noi acel far de care bărcile au nevoie să se ghideze prin ceață. E un fel de port pentru noi toți, nepoții ei fără număr, care acostăm ori de câte ori avem nevoie să ne întoarcem acasă. Închei printr-o întrebare dragilor: “Când a fost ultima oară când ai aflat cine a fost bunicul sau bunica ta?”❤❤❤😁😊😊😊👵

English version

👵Baptized for the second time without her will, mama Anica always knew to accept her destiny with an outrageous love. Her real name is actually Anica, simply Anica. We, our grandchildren, unanimously decided that she no longer holds the grandmother’s title. Most children name grandparents with “granny”, “mummy”, etc., just remember what you used when you were little. Do you remember?

Her life intrigued me. Her wide and lively smile, with her sober serenity that speaks to you, confirms that she has reached a universal wisdom that us, the other common mortals cannot understand. Her hair, once blonde is more like from Rapunzel stories, reminding her today of youthful madness. She did not have an easy life, at all. When you ask her what she liked most about her life, she proudly states:

  • “Mom, I’m glad I had ten children I grew up and I’m the happiest when they open the door and come over to me,” she adds lively.

Is it possible that she discovered the secret of happiness? She’s still shining at her 87 years.❤❤❤😁😊😊 And do not imagine that she had a perfect life. She caught all the important events of life. History took her hand and showed her what it’s capable for. She captured a lot- from the Royalty time, World War II to Communism and Capitalism.❤❤❤😁😊😊😊👵 How did she deal with all these changes? She tells with serenity about all this. Her childhood was simple and free. It was bathed in the morning sun until evening. And she really liked learning, though “it was harder to go to school then” as she points out. Life in the village has other laws, which lead to a more human, natural connection and love for everything that surrounds you.” Sometimes, after lessons, she was going to embroider with other girls in the village. In our time it’s a little different, it’s about killing our boredom on Facebook or Instagram or a new game. For her, interactive was going to school.

At nine years her life was truly thrilling, without her will; In 1939, Romania was in full swing; the Germans attacked and threw bombs; being a child in that time was harder;  she perceived everything as a kind of live show on TV when all you hear is a background buzz; you can cover your ears and hope to pass;😪😪👵 you know you’re small and you have no power and no chance for having a magic remote to put an end to it.

As she says, nothing lasts forever, not even the chaos or the war. Is there anything that can last for eternity, even when we cease to be? Can you guess? Exactly, what you represented for those around you. She is for us like a headlamp that boats need in order to guide them through the fog. It’s a kind of harbor for all of us, her numerous grandchildren, which we take every time whenever we need to go back home. ” I end with a question to you my dears:

” Who are your grandfather or grandmother? “

❤❤❤😁😊😊😊😪😪👵

marina

A firm believer. 100% WRITING WITH SOUL. I exist to write, I write to exist!

Lasă un răspuns

Close Menu