The EARTH without ART sau cum ar arăta lumea noastră fără artă

The EARTH without ART

sau 

Cum ar arăta lumea fără artă?

 Zic și eu cum zicea John Lennon într-un cântec de-al său. Imagine! Imaginați-vă o lume fără pomi cu muguri care mustesc în floare, fără muzică, poeme de dragoste, piese de teatru, fără pânze pe care pictorii să-și imagineze peisaje abstracte și galaxii îndepărtate, fără estetica arhitecturală a clădirilor, fără coloritul variat al păsărilor, fără cromatica încântătoare a curcubeului după ploaie…fără toate astea ce am fi?

Ce facem noi oamenii pare de multe ori fără sens și puțin productiv și ni se pare că nu avem nicio contribuție pentru că nu rentabilizăm oxigenul pe care îl primim absolut necondiționat. Zilei nu-i mai ajung toate acele task-uri înșirate pe papirusuri de hârtie kilometrice pe care stau scrise lucruri ce trebuie rezolvate cum ar fi 

-fă cumpărături

-trimite e-mailuri la X, Y, Z

-mergi la doctor

-fă cumpărături

-fii productiv 

-gândește-te la ceea ce nu ai făcut cu regrete că nu ești așa productiv(ă)

arta
arta

Pe scurt tot ce presupune trezit,duș, dus la muncă, venit acasă, făcut mâncare sau dat comandă, mâncat, relaxat la tv sau Netflix, culcati și iar de la capăt. În fiecare zi. Șapte zile din șapte, 24 de ore în fiecare zi. Am fi înconjurați doar de beton nimic nu am mai fi făcut doar de dragul de a fi frumos și viața. Întâi. Credeți-mă pe cuvânt ar fi grozav de tristă, sinistră chiar dacă ne vom întreba tot timpul cum să facem să fim și mai productivi UITÂND CA SCOPUL E SA NE SI BUCURAM, nu e doar o cursă-contraconometru de cine termină primul.Dacă tăiem de pe listă timpul acela de suflet, lucrurile acelea care ne fac viața mai frumoasă cum ar fi mersul la cinema, bucuria de a avea niște bijuterii handmade personalizate. Ne vom biciui propriul suflet și îl vom înlănțui pentru vecie într-o carceră modernă a eficienței  dacă tăiem uităm să includem în listă si timpul acela pentru suflet. Vom vedea ca ne vom simți înstrăinați de noi și frustrați că tit parcă ceva lipsește. Să facem loc artei înseamnă să facem acele activități care ne aduc bucurie și ne fac viața mai frumoasă, lucrurile mici pe care le avem cu toții. Pentru unii frumosul înseamnă să dețină o colecție neobișnuită de pălării, pentru alții frumosul este să urmărească clipuri video în care se glazurează prăjituri, pentru alții frumosul sau momentul de conectare cu ei înseamnă câteva rânduri scrise pe o foaie având drept fundal o muzică în surdină. Altora le plac bisericile gotice impunătoare sau caii….patinajul artistic sau de nenea de la metrou care cântă la vioară pe un ritm vioi. Toți ne luăm frumosul din ceva….poate chiar din ceilalți oameni cu puțin noroc.

Experimentarea frumosului e ceea ce ne ține în viață din punctul meu de vedere. Dacă ai admirat vreodată un obiect decorativ ore în șir atunci știi că arta și frumosul ne sunt indispensabile. Așa cum am regăsit replica din filmul “Dead Poets Society”- Medicina, Dreptul, Business-ul, Ingineria sunt căutări nobile și necesare pentru a susține viața dar Poezia, Frumosul, Romantismul, Arta, Dragostea…asta e ceea ce ne ține în viață.

Uneori să facem ceva cu adevărat remarcabil doar pentru că ne place și pentru că simțim e egal cu a ne bucura de viață, de a-i descoperi noi nuanțe și visuri și lumi. Ca de pildă atunci când privim la balerinii de pe scenă sau la actori sau la picturile din galerii….pentru un moment indefinit în timp ne regăsim, ne lăsăm vrăjiți de o lume aproape imperceptibilă și ne permitem să credem în ceva ce e dincolo de simțurile noastre….ceva care ne face inima să bată mai tare, ceva care ne face să uităm de betonul lumii de zi cu zi, de reproșuri, de productivitate și ne amintesc vivid că în definitiv, suntem uimire, suntem revelație, suntem spirit. De asta avem arta…de asta avem frumosul. În sfârșit putem celebra viața fără a mai avea presiunea că suntem priviți sau că dăm socoteală sau că suntem roboței care se învârt în cubul lor de sticlă numit generic birou. În sfârșit nu mai analizăm, ci ne dăm voie să trăim, să simțim.

puterea artei si a frumosului
puterea artei si a frumosului

Arta este libertate, frumosul este libertate. A fi capabili să îndoim o linie pe care majoritatea oamenilor o văd fixă înseamnă artă.

Dacă ai citit până aici și ai găsit frumosul în acest articol dă-mi de veste. Scrie-mi care e viziunea ta cu privire la frumos, ce arta pentru tine și unde se găsește. O îmbrățișare caldă în ton cu primăvara care ne umple viața de sensuri noi!

Pe curând,

Marina

English Version

I also say what John Lennon said in a song of his own. Imagine! Imagine a treeless world with buds that bloom in bloom, no music, love poems, plays, no canvases on which paintings to imagine their way and distant galaxies, without the architectural aesthetics of buildings, without the varied color of birds , without the lovely aesthetic of the rainbow after the rain … without all that we would be?

What we do people often seem meaningless and unproductive and it seems to me that we have none because we do not profit from the oxygen that rpd. The days filled with all those tasks tied to papyrus paper millimeters on which are written things that need to be solved such as:

-do shopping

– send emails to X, Y, Z

-do shopping

– Be productive

– think about what you have not done with regrets that you are not so productive blah blah

earth withour art is just eh
earth withour art is just eh

In short, everything that involves waking up, going to work, coming home, eating, eating, relaxing on pipes or Netflix, go to bed again. Every day. Seven days out of seven, 24 hours each day. We would be surrounded by concrete and nothing would be done just for the sake of being beautiful and life. First. Believe me on the word it would be great sad, sinister even if we ask ourselves all the time how to make ourselves a girl and be more productive we will give our own soul we will keep one for life for the modern efficiency prison. We could also include that time of soul, especially those things that bring us joy and make our lives more beautiful, the little things we all have. For some it is nice to have an unusual collection of hats, for others it is nice to watch videos in which cakes are frosted, for others the beautiful or the moment of connecting with them means a few rows written on a sheet having a music in the background. Others like the imposing Gothic churches or the horses… the skating or snowboard skating from the subway that plays the violin on a lively rhythm. We all get our hands on something… maybe even other people with little luck.

Experiencing the beautiful is what keeps us alive from my point of view. If you have ever admired a decorative object hours in a row then you know that art and beauty are indispensable to us. As I found the replica from the movie “Dead Poets Society” – Medicine, Law, Business, Engineering are noble and necessary searches to support life but Poetry, Beauty, Romanticism, Art, Love … this is what holds us in life.

Sometimes you do something truly remarkable just because you like it and because you feel it’s equal to enjoying our life, discovering new nuances and dreams and worlds. As for example when we look at the ballerinas on stage or the actors or paintings in the galleries…. For an indefinite moment in time we find ourselves, bewitched by an almost imperceptible world and allow ourselves to believe in something beyond the senses. ours… something that makes our heart beat louder, something that makes us forget about the concrete of the everyday world, of reproaches, of productivity and we remember vividly that ultimately, we are amazing, we are revelation, we are spirit. That’s why we have art … that’s why we have beautiful. Finally, we can celebrate life without the pressure of being watched or accounted for or we are the robots that spin in their glass cube generically called an office. Finally, we no longer analyze, but allow ourselves to live, to feel.

the power of art
the power of art

Art is freedom, beauty is freedom. Being able to bend a line that most people see as fixed means art.

If you have read this far and found beauty in this article, please let me know. Tell me what your vision is aboutit, what art is for you and where you have your inspiration. A warm embrace in tune with spring that fills our lives with new senses!

 

See you soon,

Marina

 

marina

A firm believer. 100% WRITING WITH SOUL. I exist to write, I write to exist!

Lasă un răspuns

Close Menu