🙄Transformers sau unde te vezi în 5 ani?

🙄 Transformers

✨✨✨for English scroll down

sau unde te vezi în 5 ani?

“Unde te vezi peste cinci ani?”,🤔🤔 începe dur, ca un duș cu apă rece la o oră neconformă, prea de dimineață. E prea dimineață să luăm în serios o astfel de întrebare. Deloc discretă, am auzit-o cu toții. Ne amintim poate și acum privirea nemișcată a omului care ne lua interviul. 🧐🧐El era convins, mai mult decât convins. O întrebare ca asta ar putea despica viața noastră de-a fir a păr. Prostesc! De parcă ar putea cineva vreodată să ne citească cu adevărat. Omenirea nu e în stare măcar să descifreze secretul piramidelor, de la Keops încoace, darămite să știe așa ceva. Și tipul din fața noastră ne întreabă cu siguranța hienei, pândind efectul unei asemenea întrebări pe fața unor muritori ca noi. Hmmmm…timpul sau mai ales viitorul nu sunt pe gustul nostru al efemerilor. Ne displace.

Cinci ani e cu bătaie lungă. Nu e de mirare. Cinci ani pot deveni o povară greu de îndurat, pot fi doar o capcană. Timpul are bunul obicei să treacă și fără rost. Cinci ani de rugină, ce efect ar putea avea? 🤔🤔Dar cinci ani de rutină? Noi, în cinci ani putem fi orice, chiar și staruri de cinema dacă asta ne dorim. (inside joke)

In 5 ani
Unde te vezi in 5 ani?

În schimb, eu cred că nu întâmplător sunt doar cinci. E un fel de cifră magică a transformărilor prin care trecem. Uităm însă ceva, în cinci , zece sau douăzeci de ani nu vom obține ceva diferit dacă vom continua la fel. Cei cinci sunt o invitație deschisă la a ne întreba constant “de ce suntem unde suntem?” De ce facem ce facem?  Începuturile sunt grele și Einstein a spus ceva. A spus că “nebunie înseamnă să faci același lucru în mod repetat și să te aștepți să obții alte rezultate.” O fi știut Nenea Omu’ de Știință ceva, nu credeți? Adică, cum vine asta? Da, ați auzit bine. Cine ești acum vei fi și în cinci ani, și în zece și în douăzeci. Cu o condiție, să gândești la fel, să rămâi în aceeași bulă protectoare. Să te înconjori de aceeași oameni care te aprobă indiferent, să trăiești la fel, în limitele care ne fac și ne desfac. Cei cinci pot decurge la fel. Cei cinci pot fi dimpotrivă altceva. 👉Tu, alergând pe un drum cu noutăți, cu un zâmbet larg pe față, cu un 👉😍“tu” mai responsabil, mai iubitor. Un 👉“tu” căruia îi pasă de cei din jur, un 👉“tu” care se implică mai mult în comunitate, un 👉tu” care e mai optimist,care vine cu inițiativă. Un 👉“tu” care nu mai așteaptă. Un “tu”😍care știe că viața vine cu riscuri, fericirea vine cu riscuri, iubirea vine cu riscuri. Un “tu” care își asumă riscurile. 👉💪😍

Am scris un articol similar despre ieșirea din zona de confort.  Te poți inspira din el AICI !

Fii un Transformers!

Hai să facem un exercițiu de imaginație. Poți să uiți de la cine ai auzit întrebarea! O auzi chiar acum de la tine însăți sau însuți. Dă-ți voie. Dă-ți voie să începi azi să lucrezi la marea schimbare. Fii un Transformers 🧡 adică un efemer care are o poveste de spus! Fii un modelator de opinii! Fii un fiu sau o fiică mai responsabilă! Spune “Nu!” dacă asta e ce gândești! Spune “Te iubesc!” dacă asta simți acum. Avem nevoie să schimbăm ceva și schimbarea începe cu noi.

P.S: Hei, mai ești încă aici?  Vreau să-ți aud vocea. Spune-mi, tu ce ai răspunde la întrebare? Cum te vezi peste cinci ani? ✨✨🤔

Pe curând,

Marina

English version

“Where do you see yourself in five years?”🤔🤔 , starts rough, like a cold shower at an uncomfortable hour, too early in the morning. It is too early to take such a question seriously. Not at all discreet, we all heard it. We can still recall the still-looking man who interviewed us.🧐🧐 He was convinced, more than convinced. A question might discover everything about us. Silly! As if someone could ever really read us. Mankind is not even able to decipher the secrets of the pyramids, from Keops to our time. And the guy in front of us asks with the confidence of the hyenas, watching the effect of such a question on the faces of some mortals like us. Hmmmm … the time or especially the future is not on our taste of ephemerals. We dislike it completely.

Five years is a long struggle. No wonder. Five years can become a burden, it can only be a trap. Time has a good habit to go also in vain. Five years of rust, what effect could it have?🤔🤔 But five years of routine? Us, in five years, we can be anything, even cinema stars if that’s what we want. (inside joke)

5 years
Where do you see yourself in 5 years?

Instead, I think it’s not just five by chance. It’s kind of a magical number of the transformations we’re going through. But we forget something, in five, ten or twenty years we will not get anything different if we continue the same. The five are an open invitation to constantly ask us “why are we where we are?” Why do we do what we do? The beginnings are heavy and Einstein said something. He said that “madness means doing the same thing repeatedly and expecting to get other results.” He know something- The Science Man that now is fossil, don’t you think? I mean, how’s that coming? Yes, you have heard well. Who you are now, it will be still available in five years, and in ten and twenty. On one condition, think the same, stay in the same protective bubble. Surround yourself with the same people who approve you indifferently, live the same, within the bounds that make us and dissolve us. This five can do the same. This five can be something else. 👉You, running on a new road, with a wide smile on your face, with a more responsible, “loving” you. A👉 “you” who cares about those around you, a 👉”you” who is more involved in the community, a 👉😍“”you” who is more optimistic, who comes with the initiative. A 👉”you” who is no longer waiting. A 👉”you” who knows that life comes with risks, happiness comes with risks, love comes at risk. A”you” who takes the risks.👉💪😍

I’ve written a similar article about leaving out  the comfort zone. You can inspire yourself , HERE!

Be a Transformers!
Be a Transformers!

Let’s do an imaginative exercise. You can forget from who you heard the question! You hear it right now from yourself. Allow yourself. Let yourself start working today on the great change. Be a Transformers🧡- an ephemeral human being with a story to tell! Be a Model Maker. Be a responsible son or daughter! Say “No!” If that’s what you think! Say “I love you!” if you feel it now. We need to change something and change begins with us.

P.S: Hey, are you still here? I want to hear your voice. Tell me, how would you answer to the question? How do you see yourself in five years?  ✨✨🤔

See you soon,

Marina

marina

A firm believer. 100% WRITING WITH SOUL. I exist to write, I write to exist!

Lasă un răspuns

Close Menu