La ce te gândești?

La ce te gândești?

Întrebarea cu care Facebook ne îndeamnă să mai share-uim câte ceva ….

For English, scroll down!

Întrebarea cu care Facebook ne îndeamnă să mai share-uim câte ceva în fiecare dimineață e o dilemă pentru mine, poate și pentru voi. Mintea mea e o nebuloasă, o galaxie îndepărtată, căreia nu-i pot da de capăt. Un spațiu străin și totuși atât de familiar. Cu gânduri care- unele decolează, altele aterizează pe aeroportul minții mele. Cu focuri de artificii aprinse pentru zilele în care răspunsurile la întrebări dau cu plus, atunci când întreg cerul interior se luminează de posibilități. 🧐🧐🧐

Alteori în spațiul acesta, gravitația o ia razna răsturnând lumea mea cu susul în jos. Emoții negative în loc de OZN-uri gravitează în jurul orbitei mele. În război cu mine însămi, pot privi cum metropola din mine e incendiată, demolată de o forță, pe care nu știam că o am, furia.  Da, un gaz din acela care se lasă cu efecte lacrimogene.🚀🚀🚀

cine sunt
cine sunt

Pe același cer, pot vedea feerie de stele și ajung să îmi pierd capul ajungând la nori. Nu orice nori, ci aceia care mă fac să visez, să mă adâncesc în oceane, să înot cu gândurile mele pozitive, să mă scufund într-un spațiu infinit.

 În mine locuiesc toate ambițiile, speranțele, paradoxurile de care sunt în stare. Tot în mine, soarele strălucește radios și puternic și mă face să văd orizonturi noi. Alteori acest corp ceresc e un fel de glob magic care ia forma intuiției.💚💚💙💙

Cine sunt?

 Sunt toate acele priviri ștrengare și toate momentele de tandrețe. 👀🎈

Sunt biletele către destinații necunoscute. 🚀

Sunt toate visele care mă urmăresc și pe care le caut sau nu. 🎈

Sunt toți oamenii dragi atașați de retina memoriei mele. 💚💚💚

Sunt amintirile cu aromă de turtă dulce și portocale din preajma Crăciunului.👀🎈

 Sunt jocurile pe care le jucam când eram copil. Mă mai joc uneori și acum de-a v-ați ascunselea cu lucrurile care nu-mi plac. 🧐🧐🧐👀

Sunt filmele, toate filmele pe care le-am văzut. 👀

Sunt loteria la care îmi încerc norocul numită timp și ajung să iau cu împrumut ca să prelungesc cei mai frumoși ani. 🎯

Sunt o bancă a tuturor întâmplărilor frumoase sau mai puțin, care ajung în depozitul de amintiri cu dobândă pe viață. 🚀🚀🚀

Sunt toate lecțiile pe care le-am învățat, mai ușor sau mai greu. 🧐🧐🧐

Sunt o celulă perfectă, toți porii prin care curge curiozitate, dorința de a experimenta, de a vedea până unde pot ajunge. 👀🎈💚💚

Sunt ochii tatălui meu și buzele mamei mele. 👀

Port în mine ADN-ul existenței, al înțelepciunii universale. Port o realitate care s-a format pe parcursul a milioane de ani existență înaintea mea asemeni munților și mărilor și care va fi aici mult timp după mine. Port în mine primul strămoș care a desenat ceva pe peretele unui peșteri, întipărind în noi o evoluție a umanității la care poate nici nu visam. E nevoie de un prim pas ca totul să înceapă. Cam astea sunt… Și la asta mă gândeam deunăzi. Sunt un univers vast, mai vast decât orice  odisee spațială pentru care nu există un Elon Musk care să vrea să o descopere. E deci datoria mea. Îmi rămâne mie și nouă tuturor grija să ne cunoaștem, să ne (re)cunoaștem, să ne acceptăm pentru ceea ce suntem.☯

English version

The question with which Facebook urges us to share something more every morning is a dilemma for me, perhaps for you too. My mind is a nebula, a distant galaxy that I can not fully encompass. An alien space, yet so familiar. With thoughts that – some are taking off, others landing at the airport of my mind. With fiery fireworks for the days when the answers to the questions give with a plus, when the whole inner sky is lit up with possibilities. 🧐🧐🧐

Sometimes in this space, gravity goes wild by overturning my world upside down. Negative emotions instead of UFOs revolve around my orbit. In war with myself, I can see how the metropolis in me is burned, demolished by a force I did not know I had, anger. Yeah, a gas that’s left with tear-drop effects.🚀🚀🚀

who am I
who am I

On the same sky, I can see stars and or lose my head to the clouds. Not all the clouds, but those that make me dream, deepen in the oceans, swim with my positive thoughts, sink in an infinite space.

 In me,  is living all the ambitions, hopes, paradoxes. In me, the sun radiates bright and powerful and makes me see new horizons. Sometimes this heavenly body is a kind of magical globe that takes the form of intuition💚💚💙💙

Who am I?

I am  all those glances and all the gentle moments. 👀🎈

I am all the tickets to unknown destinations. 🚀

I am all the dreams that follow that I look for  or not. 🎈

I am all the loved ones, attached to the retina of my memory. 💚💚💚

I am all the  memories of sweet gingerbread and oranges around Christmas.

 I am the games I played when I was a kid. I sometimes play now and hide and seek as an adult with the things I do not like. 🧐🧐🧐👀

I am all the movies, I’ve seen. 👀

I’m the lottery called time and I get to make a loan to extend the most beautiful years. 🎯

I’m a bank of all sorts of beautiful or less happenings, which go to the life memories storehouse. 🚀🚀🚀*with lifetime interest

I am all the lessons I have learned, easier or harder. 🧐🧐🧐

I am a perfect cell, all the pores through which curiosity flows, the desire to experience, to see where they can go. 👀🎈💚💚

I am my father’s eyes and my mother’s lips. 👀

I embrace the DNA of existence, of universal wisdom. I carry a reality that has been formed over millions of years before me, like the mountains and seas, and that will be here for a long time after I leave. I am carrying the first ancestor who drew something on the wall of a cave, embodying in all of us an evolution of humanity. Something that we could not even dreamed before. It takes a first step for everything to begin. That’s how it is … and that’s what I was thinking  about. I’m a vast universe, bigger than any space odysse for which there is no Elon Musk who wants to discover it. It’s my duty. It remains to me and all of us to know ourselves, to accept ourselves for what we are. “

marina

A firm believer. 100% WRITING WITH SOUL. I exist to write, I write to exist!

This Post Has 2 Comments

 1. Deosebit! Scrierea mea preferata! <3

  1. Dragă Anonymous,

   Îmi este drag să văd comentariul tău. Mersi că găsești mereu timp pentru a mă citi. Îți trimit toată căldura și recunoștința mea. I feel blessed to have you here.<3

   Pe curând,
   Marina

Lasă un răspuns

Close Menu