In case of emergency 🚨, break the glass!!!

în caz de incendiu

sparge geamul❗❗❗❗

For English scroll down!

 ✨✨✨

E trecut de miezul nopții în sufletul tău. Te simți obosit. Ochii îți sunt grei de la grijile de peste zi. A fost o zi grea, cumplită chiar. Nici măcar nu-ți mai amintești un moment din acelea în care să îți dedici timp doar ție. Și chiar nu înțelegi, de ce?

📒📒📒 Faci totul ca la carte. Îți plătești facturile la timp. De fiecare dată, circuli regulamentar și nu ai primit o amendă în viața ta. Ai grijă să nu deranjezi pe nimeni.  ⛔Nu faci zgomot, ești colegul de birou sau vecinul ideal. Ești cuminte, respiri cuminte, simți cuminte. Și totuși ești așa de nefericit. Îți vine să plângi și să strigi uneori. Mergi în linie, într-un mers robotizat și asta e periculos. O simți. La ce bun să faci pe plac celorlalți? Ei te vor judeca indiferent, prin bucățica lor limitată de lume. La ce bun să te pierzi dacă în tine izbucnește un incendiu, 💣💥💥ca acelea care te lasă pustiit în plină zi. Când te gândești- “Nu mai pot, nu sunt eu ăsta/ asta. “

La ce bun să te prefaci că ești fericit/ă? Știi mesajul acela, cu care ne întâlnim doar în situații de criză?🌋🌋🚨🚨  “În caz de incendiu, spargeți geamul! “ E momentul!!!!!! Da, în caz de burn out sufletesc, sparge limitările. Tu ești aici cu tine. Nimic nu te reține. Ești liber, liber. Înțelegi? Să visezi, să crezi, să ai o voce printre alte voci în existența colectivă. Da, tu chiar poți. Să te ridici deasupra, să faci ce ți-a fost destinat să faci. Sparge geamul, sparge limitările, preconcepțiile, frica de cum vei fi perceput….frica de ei, de tine, de vocea din capul tău. Lasă să curgă: viața, creativitatea, minunea întâmplărilor.✨✨✨✨ Sunt lucruri pe care nu le putem controla și ce putem controla ține doar de atitudinea noastră, de cum alegem să reacționăm.

Dacă continui tot așa, peste ani și ani, ziua asta se va transforma într-o povară, o gaură neagră infiltrată în timpul tău. Tot ce a fost nu va mai fi. Ai văzut vreodată cum învață o pasăre să zboare? Nici eu, dar putem intui. Acum știi că ce cred ceilalți despre tine, nu are nici o legătură cu tine sau cu drumul tău. Ești liber, mai liber ca oricând să zbori. Se simte atât de bine aici la înălțime. Poți vedea de undeva deasupra, totul îți e mai clar. Știi deja ce ai de făcut. Nu, drumul nu va fi ușor, unii te vor iubi, alții te vor urî, iar alții vor fi pur și simplu indiferenți. Ce contează e să fii onest cu tine. Atât. Acum știi care e drumul tău.🛣️🛣️

Închei cu sentimentul de pace și eliberare care vine atunci când spargi geamul de preconcepții, de cerșit aprobarea celorlalți. Spune ce ai de zis, începe proiectul acela pe care ai vrut dintotdeauna să-l începi.🔥😊😉 Alege să spui ce gândești, să fii tu- simplu, unic și irepetabil. Nu lăsa pe nimeni să-ți fure asta. Du-te acolo și mergi cu încredere pe drumul tău. Eu am încredere în tine!

Pe curând,

Marina

✨✨✨English version

It’s been past midnight in your soul. You are feeling tired. Your eyes are heavy from the worries over the day. It was a tough, really terrible day. You do not even remember a day of those in which you could devote entirely to yourself. And you really do not understand, why? 📒📒📒You do everything strictly by the book. You pay your bills on time. Every time, you’re driving regulamentary and you have not received a fine in your life. ⛔You are careful not to bother anyone. You are not making noise, you are the perfect office colleague or the ideal neighbor. You are quiet, breathe quiet, feeling quiet. And yet you are so unhappy. You feel like crying and screaming sometimes. You go obviously in line, in a robotical walk  and that, my friend it’s dangerous. You feel it. How successful are you to please others? They judge you indifferently, through their limited part of the world. What good to lose yourself if a fire burst in you, 💣💥💥like those that let you in complete desolation in the daylight. When you think – “I can not, it’s not me anymore. “
What good can come from pretending to be happy? Do you know that message that we only meet in crisis situations?🌋🌋🚨🚨 “In case of fire, break the glass!” “It’s time !!!!!! Yeah, in case of burn out, break the limitations. You’re here with you. Nothing can push you back. You are free, free. Understand? Dream, believe, have a voice among other voices in our collective existence. Yes, you can. Get up, do what you intended to do. Break the glass, break the limitations, the preconceptions, the fear of being perceived in a way or another… the fear of yourself, of the voice inside your head. Let it flow: life, creativity, the wonder of the happenings.✨✨✨✨ There are things we can not control and what we can control is just our attitude, how we choose to react.

If you continue this way, in years and years from now on, this day will turn into a burden, a black hole infiltrated in your time. All that has been will cease to existing. Have you ever seen how a bird learns to fly?Me neither, but we can guess. Now you know what others think about you has nothing to do with you or your way. You’re free, freer than ever to fly. It feels so good here at the height. You can see from somewhere above, everything is clearer. You already know what to do. No, the way will not be easy, some will love you, some will hate you, and others will simply be indifferent. What matters is to be honest with you. That’s it. Now you know what is your path.🛣️🛣️

I end this article with the feeling of peace and release that comes when you break the glass of preconceptions, of begging the approval of others. Say what you got to say, start that project you always wanted to start now.🔥😊😉 Choose to say what you think, be simple, unique and unrepeatable. Do not let anyone steal that from you.

Go there and walk with confidence on your way. I trust you!
See you soon,
Marina

💣💥💥✨✨✨✨🌋🌋🌋🌋🚨🚨🚨⛑️⛑️⛑️❗❗❗❗📒

marina

A firm believer. 100% WRITING WITH SOUL. I exist to write, I write to exist!

Lasă un răspuns

Close Menu