Homo Sapiens, m-a lămurit…

Despre noi

Homo Sapiens m-a lămurit….

For English, scroll down!

Relația mea cu istoria a fost una cât se poate de complicată în școală. De aceea pot să zic că nu îmi înțeleg pornirea de a răsfoi  paginile unei astfel de cărți într-o librărie, acu ceva vreme. La prima vedere “Sapiens” avea față de manuscris plictisitor. Ce mi-a atras atenția a fost titlul…o săptămână mai târziu așteptam cu înfrigurare  să ajungă coletul comandat online. Despachetez. Deschid cartea și încep. Am regăsit un tur palpitant ca în Jurassic Park filmul, doar că pus în scenă din perspectiva originii noastre evolutive. Numai că aici povestitorul aduce și date istorice, susținute de dovezi palpabile, puse într-o viziune originală, viziune care îmi dă adrenalină încă și acum când mă gândesc. De asta, împărtășesc și cu voi ceva din ce m-a făcut să trăiesc cartea aceasta. E genul acela de scriere în care totul face sens… bucățele mici de puzzle, care se unesc și care ne ajută să ne înțelegem, să ne lămurim odată cine suntem, de unde ne tragem, ce impact avem asupra mediului și asupra altor ființe, alături de care coabităm pe planeta cu P MARE. 

Sapiens- Scurtă istorie a omenirii

Între Gigel cel modern și Gigel cel de acum 200 de mii de ani înainte, care își vedea de treburile lui undeva într-un colț al Africii, există mai multe asemănări, de care nici nu ne dăm seama.  Înțelegându-ne pe noi cei din peșteri și lăsând fițele că noi suntem buricul evoluției, vom înțelege mecanismul care face ca viața noastră să fie influențată la nivel global. Pentru că dacă se întâmplă ca un asteroid să ne lovească din întâmplare atunci adios cafeluță de dimineață, dus la job și lamentări că nu știm cu ce să ne îmbrăcăm azi. Suntem doar niște mici furnici interconectate cu alte organisme vii din univers. Se întâmplă doar să fi avut mare noroc, un pic mai mult noroc decât dinozaurii care au fost rași pur și simplu de pe fața pământului. Așa că ….ar fi bine să ne uităm la lungul nasului și să nu ne luăm lumea în cap doar pentru că noi avem un cuvânt de spus.

Nu uita că:

Sapiens-Yuval Noah Harari
Sapiens-Yuval Noah Harari

Și că ei sunt rudele noastre:

homo sapiens
homo sapiens

Am notat câteva idei care cu siguranță sunt interesante având grijă să nu vă dau prea multe spoilere:

        

Evoluție = realitate imaginată

 Ce ne-a propulsat a fost- nu faptul că am știut să articulam cuvintele, ci capacitatea de a comunica o realitate imaginată. Asta a făcut să ne putem reuni în grupuri mari de oameni care credeau în aceleași simboluri, zei, povești. Pe baza raționamentului acestuia au apărut și primele așezări umane. “Banii, de exemplu nu reprezintă nimic altceva decât singurul sistem bazat pe încredere pe care l-au creat oamenii și care poate depăși orice prăpastie culturală și nu face discriminare pe motive de religie, gen, rasă, vârstă sau orientare sexuală.” Banii sunt relevanți pentru ce înseamnă o realitate imaginată pentru că atâta timp cât credem în valoarea lor, ei continuă să existe. 

Evoluție= bârfa! 

Da, ați auzit bine! Capacitatea de a bârfi  este esențială pentru a ști “cine urăște pe cine, cine este onest, cine este șarlatan, cine se culcă cu cine”. Dacă stăm bine să ne gândim această capacitate de a vorbi pe la spate pe cineva ne-a adus unde suntem și ne-a ajutat să cooperăm cu mai mulți și oameni în vederea adaptării la mediul înconjurător. A fost nevoie să ne mărim puterea de a înmagazina informațiile pentru că bârfa presupune să fii la curent cu relațiile mereu în schimbare. Adică, în zilele nostre echivalența cu Sorytelling-ul.

Evoluție= Socializare

“Evoluția i-a favorizat așadar pe cei capabili să formeze legături sociale puternice. Acest fapt a contribuit în mod considerabil atât la extraordinarele abilități sociale ale oamenilor, cât și la problemele lor sociale unice. Mamele singure nu puteau procura suficientă hrană pentru progeniturile lor și pentru ele însele. Creșterea copiilor însă cere un ajutor constant din partea altor membri ai familiei și a vecinilor. E nevoie de un întreg trib ca să crești un pui de om.” Astfel oamenii peșterilor se ajutau, se susțineau formând o comunitate restrânsă. E de meditat aspectul…cu tot boomul tehnologic, cu tot ansamblul din care nu lipsește self-ul și selfie-ul, unde se află nevoia de conexiune? Apreciați voi…și amintiți-vă că suntem ființe sociale.

Yuval Noah Harari, este un istoric pe sufletul meu, de care o să mai auzim. Știe să dea faptelor o notă incitantă, plină de umor astfel încât să te lase să curgi pe firul poveștii…. de ce nu? Până la urmă și Istoria e o poveste palpitantă din care facem parte- fiecare dintre noi. Încotro ne îndreptăm și unde ne ducem o să aflăm la momentul potrivit.  Până atunci …dacă vreți să începeți cu dreptul, lecturați Sapiens- Scurtă istorie a omenirii. Merită☺️

Pe curând,

Marina

My relationship with history was at school super complicated. That is why I can say that I do not understand why I started browsing the pages of such a book in a bookstore. At first glance, “Sapiens” had a boring manuscript look because of the thickness. What caught my attention was the title … one week later I was anxiously waiting for the package to arrive, ordered online. I have unwrapped it. I have opened the book and started. Of course, I found a thrilling tour to the past as in the Jurassic Park movie, only here the storyteller brings historical data, supported by tangible evidence, put in an original vision, a vision that gives me adrenaline even now only when I think about. That’s why I thought to share with you something that made me live this book. It’s the kind of book where everything makes sense … the little pieces of the puzzle that come together and help us understand each other, to clarify once we are, where  are we from? , what impact do we have on the environment and on other beings, with whom we live on the planet with P (uppercase ).

species origin
species origin

Between the modern Gigel and the Gigel 200 000 years ago, which saw its affairs somewhere in one corner of Africa, there are many similarities that we do not even realize. Understanding ourselves in the caves and letting our beings know that we are the bell of evolution, we will understand the mechanism that causes our lives to be influenced globally. Because if it happens that an asteroid accidentally hits us then goodbye morning, brought to work and lament that we do not know what to wear today. We are just small ants interconnected with other living organisms in the universe. It just happens to have  great degree of luck, we are a little more fortunate than the dinosaurs that were simply erased from the face of the earth. So… .it would be good to look along the nose and not take the world by the head just because we have a qord to say.

Remember that:

Sapiens-Yuval Noah Harari
Sapiens-Yuval Noah Harari

And these are our relatives:

homo sapiens
homo sapiens

I have noted some ideas here that are certainly interesting, being careful not to give you too many spoilers:

Evolution = imagined reality

 What propelled us was – not the fact that we knew how to articulate words, but the ability to communicate an imagined reality. That made it possible for us to gather in large groups of people who believed in the same symbols, gods, stories. Based on his reasoning, the first human settlements also appeared. “Money, for example, is nothing but the only system based on trust that people have created that can overcome any cultural bias and does not discriminate on the grounds of religion, gender, race, age or sexual orientation.” Money is relevant to what an imagined reality means.

Evolution = gossip!

Yes, you heard right! The ability to gossip back is essential to knowing “who hates who, who is honest, who is charlatan, who lies with whom”. If we are good at thinking about this ability to talk back, someone brought us where we are and helped us to cooperate with more and more people in order to adapt to the environment. We needed to increase the power of storing information because gossip means keeping abreast of ever-changing relationships.  That is, nowadays the equivalent of Sorytelling.

Evolution = Socialization

“Evolution has therefore favored those capable of forming strong social ties. This fact has contributed to both the extraordinary social skills of the people and their unique social problems. Mothers alone could not get enough food for their offspring and themselves. Raising children, however, requires constant help from other family members and neighbors. It takes a whole tribe to raise a human chick. ”So the cave people were helping each other, supporting themselves by forming a small community. Is the aspect to meditate … with all the technological boom, with all the assembly that does not lack the head and the selfie, where is the need for connection? After all, we are social beings …

Yuval Noah Harari, is a historian on my soul, of whom we will hear more. He knows how to give the facts an exciting, humorous note so that he lets you flow on the thread of the story …. why not? After all, History is a thrilling story we are a part of – each one of us. Where we are going and where we are going we will find ourselves at the right time. Until then … if you want to start with the law, read Sapiens – A Brief History of Humanity. Totally worth it☺️

See you soon,

Marina

marina

A firm believer. 100% WRITING WITH SOUL. I exist to write, I write to exist!

Lasă un răspuns

Close Menu