Femeia trebuie să fie supusă bărbatului, maică!

Femeia

trebuie să fie supusă bărbatului, maică!

For English, scroll down!

 La teatru, în lumina semiobscură a încăperii, am observat în mulțime- o familie. Se aflau la două rânduri distanță mai jos de mine. Din exterior, bifa toate caracteristicile unei familii, așa-zis “perfectă”. Doi copii bine crescuți și politicoși. Doi părinți dedicați, care veniseră să petreacă timp de calitate alături de ei. Doi + doi însă nu fac neapărat patru. Un cămin iubitor. O familie. Patru destine împletite într-o seară oarecare.

Pe scena a urcat actorul. Un bărbat plinuț, cu ochii vioi și care transmitea dinamism. A început să vorbească, să-și zică rând pe rând replicile, absorbindu-mă în povestea lui.

La un moment dat, am auzit un strigăt cât se poate de sugestiv. Omul de pe scenă a continuat.  Interpreta rolul  de fiu. Vorbea despre familia lui, mama lui care îl iubea, dar care era atât de neajutorată. Povestea de tatăl lui- un om plin de el, violent. După care a urmat o furtună de cuvinte rostite amenințător….”reproș”, “palmă”, “tata lovit pe mama”, după care muzica de fundal s-a precipitat într-un sunet apăsător și sufocant:

-Violența se servește cu pâine….violența se servește cu pâine….a zis, după care a izbucnit în lacrimi. A căzut la pământ simulând o durere ca și cum ar fi luat un pumn zdravăn în față.

abuzul emoțional
abuzul emoțional

Familia din fața mea parcă se metamorfozase la vederea acelei scene. Mama a izbucnit și ea într-un hohot de plâns, lovind cotul- ușor de tăblia rece a scaunului. Tatăl, scârbit de reacția ei a șuierat ceva printre dinți, cu o atitudine zeflemitoare de “ce fă, ți-am dat eu voie să plângi?” După care a făcut mutre-mutre. Lângă el se afla băiatul mai mic, bineînțeles poziționat strategic, la dreapta tatălui. Fiica cea mare, era pusă și ea imediat după frac-su. De undeva de sus de la lojă ar fi ieșit altfel în evidență- EVIDENTUL. Femeia, (fie ea mamă sau fiică) se găsea în exterior, ca o extensie a bărbatului de lângă ea versus- unul și același, cei care duc numele mai departe versus cei care nu duc numele mai departe. E și normal din moment ce femeia e slabă, femeia a fost lăsată să spele vasele și să frece podeaua. Femeia trebuie să fie supusă bărbatului, maică. Nu așa se zice în popor? Și mă întreb cum mai poți numi asta iubire sau familie? Atunci când bărbatul te ține jos, poți să oferi doar de jos: adică frustrare, neîncredere, ură, neputință, victimizare. Când bărbatul te privește ca pe o parteneră de viață, ca pe o co-creatoare a lui atunci lucrurile se schimbă la 360. Femeie, tu devii regina lui și reginele au suficientă încredere în ele și putere să mobilizeze resurse alături de regele lor. Hai, lasă, maică, zice Tradiția. Taci. Taci și îndură. Taci și nu face prea mult caz! Că doar așa e tradiția.

support women
support women

În România, o femeie e bătută la fiecare 30 de secunde. Ca să putem schimba finalul poveștii, e nevoie să ne trezim să înțelegem că așa ceva nu e normal. Că violența are un efect de domino și durerea se răsfrânge asupra tuturor celor implicați, nu doar asupra mamei. Ideea este că aveam pregătită o altă încheiere mult mai formală pentru final… doar că și eu am auzit cuvintele “taci și îndură”de copil sau că “femeia trebuie să fie supusă bărbatului”, că e o slabă și o sclavă. Am văzut durerea și suferința provocată de violența domestică, chiar pe pielea mea. Ca femei cred că trebuie să ne auto-susținem. Nu e o rușine să vrei să fii bine. Noi! Să fim un trib, avem în comun mult mai mult decât faptul că putem da naștere la copii. Suntem chintesența a tot ceea ce înseamnă viață. Hai să ne uităm în oglindă mai des și să ne vedem așa cum suntem: frumoase, vitale, în stare, capabile. Să ne cerem drepturile în relațiile de zi cu zi. Love you all! E probabil primul articol pe care îl fac cu scopul de a crea awareness pe tema violenței în familie. Dacă ai trecut prin așa ceva, hai să încercăm împreună un exercițiu de deschidere. Vorbind, trece. Zi-mi!  Povestește! Poți să îmi scrii oricând!

P.S: Ca să înțelegem mai bine cât de grav e abuzul emoțional prin care trec cei implicați am lăsat un video revelator mai jos.  O femeie aflată într-o astfel de situație e într-un pattern, un cerc vicios ca o carceră mentală. Ajunge să prefere tortura eliberării. Ajunge să creadă că nu e în stare de nimic, că e varză. Simte că i s-a furat orice suflare de demnitate…de vlagă.

Pe curând,

Marina

 

 English Version 

At the theater, in the dim light of the room, I noticed a family in the crowd. They were two rows lower than the one I was on. From the outside, they could check all the characteristics of a so-called “perfect family”. Two well-raised and polite children. Two dedicated parents, who had come to spend quality time. Two + two, does not necessary equals four. A family. Four beautifully  destinies melt in one particular evening.

The actor climbed onto the stage. A full-bodied man with vibrant eyes that conveyed dynamism. He began to talk, to say his replies one by one, absorbing me in his story.

At one point, I heard a shout as suggestive as possible. The man on the stage continued. He was talking about his family, his mother who loved him, but who was so helpless. The story of his father – a man full of him, violent. Then there was a storm of words threateningly spoken. “Reproach”, “slap”, “dad hit mom”, after which background music rushed into a depressing and suffocating sound:

-Violence is served with bread… .violence is served with bread… .he said, and then burst into tears. He fell to the ground simulating a pain as if he had taken a sharp punch in the face.

Violence on women
Violence on women

The family in front of me seemed to have metamorphosed into that scene. The mother burst into tears as she hit the elbow of the chair lightly. The father, shocked by her reaction, whispered something in his teeth, with a whispering attitude of “what are you doing, I allowed you to cry?”. Then he made weird-faces. Beside him was the smaller boy, of course strategically positioned, to his father’s right. The eldest daughter was also placed immediately after her brother-in-law. Somewhere from the top of the lodge it would have come out otherwise – THE OBVIOUS. The woman, be it mother or daughter, were outside, like extensions of the man – one and the same, those who take the name further. And it is normal since the woman is weak, the woman was left to wash the dishes and to scrub the floor. The woman must be subject to the man, mother. Isn’t that what people say? And I wonder how you can call this love or family. When the man holds you down, you can only offer from the bottom: that is, frustration, mistrust, hatred, powerlessness, victimization. When the man looks at you as a life partner, as a co-creator of his then things change to 360. Woman, you become his queen and the queens have enough confidence in them and power to mobilize resources with their king. Come on, says The Tradition. Remain silent. Shut up and endure. Shut up and don’t make too much fuss That’s just the way it is.

support women
support women

In Romania, a woman is beaten every 30 seconds. In order to change the end of the story, we need to wake up to realize that this is not normal. That violence has a domino effect and the pain spreads to all those involved, not just to the mother. The idea is that I have prepared another more formal conclusion …but  because I have also heard the words “shut up and endure” as a child or that “the woman must be subjected to the man”, that she is weak and a slave. I saw the pain and suffering of domestic violence, even on my skin. As women I think we need to support ourselves. It’s not a shame for you to want to be good. We! We are a tribe, we have in common much more than the fact that we can give birth to children. We are quintessential for what life means. Let’s look in the mirror more often and see ourselves as we are: beautiful, vital, capable, powerful. Let’s demand our rights in everyday relationships. Love you all! It is probably the only article I am writing in order to raise awareness about domestic violence. If you’ve been through this, let’s try an opening exercise together. Speaking, we can cure it. Speak up!

P.S: In order to better understand how serious the emotional abuse is for the people involved , I left a revealing video below. A woman in such a situation is in a pattern, a vicious circle like a mental prison. She prefers  torture to freedom. She comes to believe that she is nothing, that she is a loser. She feels that every breath of dignity … has been stolen from her.

See you soon,

Marina

 

marina

A firm believer. 100% WRITING WITH SOUL. I exist to write, I write to exist!

Lasă un răspuns

Close Menu