Confesiunea

Confesiunea

The Confession

For English translation scroll done✨

Da. Îi văd zi de zi trecând! Mulți dintre ei îmi sunt familiari. Ei însă nu mă știu. Cred pesemne că sunt un fel de THE GODFATHER,🧙‍♂️🕵️‍♀️🌏🌏 un moșneag arogant și plin de moravuri care întâmplător conduce lumea. Ei nu știu că timpul nu face decât să-ți ascută vederea. 🧐🧐Vezi din ce în ce mai clar pe măsură ce cunoști mai multe. E o chestiune de secole. Ei își imaginează că stau undeva deasupra lumii  și că îi supraveghez prin miliarde de camere video, că îi spionez ca într-un film ieftin cu James Bond- departe de mine.

Sunt muritori. Și văd uneori lucruri care mă fac să cred că 😎😘natura umană se apropie de divin, că există o strălucire a lor, una pe care nimeni nu o să le-o poată lua, nici măcar eu. Am fost martor privind de aici din înălțimea veșniciei mele la multe. Ce urmează să vă povestesc le întrece pe toate. În fiecare zi, îl văd trecând. E un om între două vârste. 👣🧔Îl cheamă M. Își poartă fericirea pe chip și zâmbetul pe buze. Îl văd mai mereu în cămașa lui albastră cu guler. Ai crede că M. e doar un alt om în marea de oameni la fel cum am presupus și eu mai înainte să-l privesc de aproape. În fiecare dimineață M., iese din scara blocului și se duce spre muncă. Pe drum, într-una dintre dimineți a zărit o bătrână și deși se grăbea ca de fiecare dată spre job, i-a zâmbit și ajutat-o să treacă strada. 👵 Bătrâna i-a mulțumit și la rândul ei a zărit un porumbel rănit. L-a luat la ea acasă să-l îngrijească.👨Proprietarul de magazin aflat la o distanță măsurabilă de ea, a văzut gestul. Ducându-se acasă obosit și nervos după o zi grea, a continuat să se gândească la fapta bătrânei. Văzându-și soția în acea zi a luat-o în brațe. Fiul lui de 25 de ani a zâmbit. A doua zi a cedat locul din autobuzunei femei însărcinate fără să se gândească prea mult.🤰 Femeia căreia îi cedase locul era o cunoscută activistă pentru drepturile omului. Inspirată fiind de gestul lui de bunătate se gândise să doneze o sumă considerabilă unei fundații caritabile. Își dorea de mult să facă asta, așa că băiatul din autobuz funcționase pentru ea fix ca un reminder. 💬💬💬🙌Una dintre prietenele femeii aflând de idee se hotărî să contribuie și ea cu o sumă. Din vorbă în vorbă le venise ideea să dea o petrecere caritabilă pentru a strânge suma propusă. Zis și făcut. În seara petrecerii, 🎉🎈🎊se afla întîmplător și acel om cu cămașa lui albastră cu guler, despre care v-am spus la început. Accidental se afla chiar în fața celor două organizatoare; ei toți nici măcar nu bănuiau de unde se cunosc.🤔🤔😋😎😘🧐🧐👀

🧡🧡💜💜💚💚Suflete care se ating, se descompun pe ritmul faptelor bune într-un cerc vicios de virtuos- al gesturilor mici. Nu e nevoie de forță pentru a ridica un munte de piatră. 🌊✔️E nevoie doar de o picătură de tandrețe, pasată mai departe de la suflet la suflet într-un maraton al binelui, al vieții. Oricât de mic ai crede că ești sau de neimportant, mai gândește-te puțin. Ceea ce faci chiar acum se va interconecta într-un puzzle complet. Bucata ta de poveste va face diferența la nivel micro. Mai mult ca sigur- ce faci acum vorbește mai tare despre tine decât crezi. Cine sunt eu- povestitorul?🧙‍♂️ Gândește-te la mine doar ca la roua care cade pe flori dimineața, ca la intuiția care îți luminează calea uneori, poți să mă numești conștiința ta. Sunt martorul acelor scântei divine care se manifestă în tine; nu știu cum încep confesiunile pentru că nu sunt bun la asta dar rândurile de mai sus sunt adevărate în totalitate. Du-te acolo! Fii un om mai bun. 🌏🌏🕊️Răspândește frumosul tău în ceilalți. Fă din ziua de azi una mai norocoasa ca ieri. Cine știe ce poți afla?

Pe curând!

Marina

🧙‍♂️🕵️‍♀️🌏🌏🕊️👵👨🤰💬💬💬🙌🌈🌈🌊✔️🎉🎈🎊🧡🧡💜💜💚💚😘😘🤔🤔🤔😎😘🧐🧐👀👣👣👣🧔

English version

Yes! I see them passing day by day! Many of them are so familiar to me. Unfortunately, they don’t know me. They believe that I’m “THE GODFATHER🧙‍♂️🕵️‍♀️🌏🌏 kind of, old like a fossil, arrogant and full of morals. They think that I randomly rule the world.  They don’t know that time has the great advantage of making your eyesight finer. 🧐🧐 You start seeing clearer and clearer as you know more. It’s a matter of centuries. They imagine myself as standing somewhere above of the world, mostly supervising them through milliards of surveillance cameras. They imagine that I’m spying them like in a cheap movie with James Bond- no offense.

They all are mortals. Sometimes, I see things that make me believe that😎😘 human nature has something divine in it. They have their own divine spark, one that nobody could take it from them, not even me. I witnessed a lot by looking from the height of my eternity. What I am going to tell you it’s simply incredible. Every single day, I see him going. He’s a man between two ages.👣🧔 His name is M. Usually, he is wearing his happiness on his face and his smile on the lips. I see him always in his blue shirt with collar. You would think that M. is just another man in the sea of people, just as I have assumed before looking at him closer. Every single morning M., exit his home and goes to work. On the way, one of the mornings he observed an old lady and even though he was on a hurry to get to the job as usual, he smiled and helped her to cross the street.👵 The old granny thanked him, and in turn she saw an injured pigeon. She took it home in order to take good care of the lovely bird.👨 The shop owner who was at a measurable distance saw the old lady gesture. Returning home tired and angry after a hard day, he kept thinking at the grandma and what she did with the pigeon. Seeing his wife that day, he took her into his arms. His son, 25th years old, smiled. The next day, gave up his seat to a pregnant woman 🤰on the bus without thinking too much. The woman was a well known human rights activist. Inspired by his gesture of kindness she thought to donating a considerable amount of money to charity. She wanted a long time ago to do this, so the boy that she met in the bus was just a reminder💬💬💬🙌. One of the woman’s friends found out about the idea and she decided to contribute also. Brainstorming on this subject, the idea of ​​giving a charitable party to raise the amount proposed seemed the best. Said and done! In the evening with the party🎉🎈🎊, there was also the man with the blue shirt with collar I told you at first. Accidentally he was in the front of the two women- organizers; they didn’t even suspect from where they knew each other.🤔🤔😎😘🧐🧐👀

🧡🧡💜💜💚💚Souls that are touching each other, broken down on the rhythm of good deeds in a vicious circle of small gestures of virtue. There is no need for force to lift a stony mountain. There is just the need for a drop of tenderness,🌊✔️ payed it forward from heart to heart in a marathon of kindness, of life. No matter how small you think you are or important- just think a little bit more. What are you doing precisely this moment, it will be interconnected in a complete puzzle. Your piece of story will make the difference at a micro level. Moreover, what what are you doing right now speaks louder than you think about you. Who am I- the teller?🧙‍♂️ Think of me just like the dew falling on the flowers in the morning, like the intuition that lights your way sometimes. You can call me- your conscience. I am the witness of those divine sparks that are manifesting in you; I don’t know how to start the confessions because I am not good at that but the above lines are true in their entirely. Go out there! Be a better individual. 🌏🌏🕊️Spread your beauty in the others. Make from yesterday a luckier day than today. Who knows what you may find?

See you soon!

Marina

🧙‍♂️🕵️‍♀️🌏🌏🕊👵👨🤰💬💬💬🙌🌈🌈🌊✔🎉🎈🎊🧡🧡💜💜💚💚😘😘🤔🤔🤔😎😘🧐🧐👀👣👣👣🧔

marina

A firm believer. 100% WRITING WITH SOUL. I exist to write, I write to exist!

Lasă un răspuns

Close Menu