De ce unii oameni ar trebui declarați pe cale de dispariție?

De ce unii oameni ar trebui declarați

pe cale de dispariție?

For English scroll down!

Baby,  o să vezi ce de căcat sunt unii oameni. O să-i zărești de departe…cam tot îi dă de gol: de la sprânceana arcuită a scandal, la orgoliul atotputernic că nu mai e nimeni ca ei. Vorba lor e venin de viperă, comportamentul lor e josnic. Se conduc după deviza *Luptă și cucerește, uitând că cine ridică primul sabia, de sabie va fi acostat. Sunt un fel de Hitler al ideilor lor fixe, pornind un război împotriva oricui gândește diferit. Totul e personal și despre ei. Sunt sigură că poți să numești în gând vreo câteva persoane în jurul tău cu aceste trăsături de personalitate. Ghici ce? Dacă i-ai cunoscut de aproape, știi deja că în jurul lor va trebui să îți măsori vorbele, încetinești pașii pentru a nu-i ofensa. Oricum îi ofensezi prin simplul fapt că exiști. E plină lumea de astfel de mucegai emoțional. Și atunci…ce să facem? Să punem capul în pământ și să ne udăm perna în preajma lor? Dacă ești un om cu adevărat de treabă, ai toate șansele s-o faci! Și știi de ce? Pentru că te doare durerea lor. Pentru că vezi cât de răi pot fi unii oameni. Dacă ești empatic, o să faci asta chiar mai des, o să te simți cumva răspunzător de poluarea lor mentală.

umanitate
umanitate

Empaticii sunt acele creaturi calde, blânde, care te vor asculta și înțelege. Vor sărbători alături de tine permisul acela de șoferi la care ai reușit după multiple încercări. Vor plânge alături de tine și îți vor oferi un umăr, vor fi iubire, grijă și atenție. Vor avea ochi doar pentru tine și te vor îmbrățișa cu dragostea lor necondiționată. Îți vor permite să fii cine ești. Asta până când prind pe cineva de factură josnică. Nu, empaticii nu sunt hârtie emoțională pe care tu să îți lași secrețiile, miss sau mister! Dacă ai avut privilegiul să ai în preajma ta un om capabil de cele mai înălțătoare stări care să împărtășească cu tine lumina sa, atunci să zici mersi de privilegiu.

Ei sunt cei care pun suflet. Și dacă ai auzit și fraza *Nu fi prost, nu pune la suflet, atunci e de înțeles de ce ai ajuns la concluzia că bunătatea înseamnă slăbiciune, neputință. Că mai bine și tu ca empatic, treci de tabăra celorlalți și o lași baltă. Ce rost are să fii vesel, să vrei ca lumea să fie un pic mai bună dacă ei te atacă tocmai pe tine? Ei bine, are un rost baby. Ești fraier(ă) să pui suflet pentru un om ca ei, într-adevăr. Propun să disecăm un pic situația asta. Dacă natura ta e să pui suflet, să îți pese- asta e ceea ce te face special. Acum vine nuanța, da să îți pese….pentru cine o merită. Dacă tu ca empatic ești deschis, ai o energie frumoasă și observi că în preajma unei anumite persoane, parcă energia ta scade în intensitate, te cuprinde frustrarea atunci răspunsul se află în tine. Vezi să pui suflet doar cu cine îți răspunde la invitațiile tale de conectare. Deci am putea reformula așa fraza de mai sus *A pune suflet  selectiv  (și nu la suflet) e o dovadă de inteligență emoțională. Pentru că nici Maica Tereza nu a reușit să-i salveze pe toți. Deci, concluzia e: tu fii cine ești, dacă esența ta e să fii o rază de soare, fii o rază de soare! Pentru că datorită oamenilor ca tine, sunt oameni care încă mai cred în umanitate, în frumos, în acel *the human touch. Tocmai pentru că ești o ființă serenă, pe cale de dispariție într-o lume din ce în ce mai deconectată de valorile umane, ai grijă de tine. Încetează să-i mai hrănești pe ticăloși! 

fii uman
fii uman

Dacă ești în tabăra ticăloșilor, atunci te las cu o temă de gândire.. imaginează-ți o lume cu oameni doar ca tine, plini de sine, EUUUUU, da’ stai să vezi eu….. adică…… ești la coadă la magazin și casiera în loc să îți scaneze produsele, te scanează de sus în jos. Țipă la tine și îți spune că ea nu are toată ziua pentru clienți înceți ca tine. Sau în trafic,  începi să colecționezi dis-de-dimineață înjurături și răutate absolut gratis, chiar dacă tu ești cel care respectă regulile. Sau că la coafor, persoana care te tunde nu ține cont de ce ai tu nevoie și te face după cum îi trăznește ei- zicând că tu ai gusturi oribile. Ia zi, ar mai fi fun? Dacă nu ar mai fi nimeni care să te privească în ochi, să îți zâmbească cald, să manifeste real interes față de persoana ta? Mami, dacă toți ar fi * assholes ca tine 😀 (nu mai e așa de tare, dintr-o dată?!). Așa că, promite-mi ceva- data viitoare, când întâlnești un om de suflet, pe care te pregătești să îți verși amarul, ține cont, te rog, de ce ești pe cale să faci. Oamenii de calitate sunt la fel de prețioși ca albinele care susțin viața pe Pământ și pe cale de dispariție. Hai, fugi și fă o diferență. Ocrotește umanitatea din tine! Hai să declarăm umanitatea cool again!

********

Baby, you’ll see how shitty some people are. You will see them from far away … it is almost very hard to miss: from the arched eyebrow which screams-scandal, to the omnipotent pride that there is no one like them. Their word is viper venom, their behavior is bashful. Leads by the motto * Fight and conquer, forgetting that whoever picks up first  the sword, by the sword will be moored. This person is acting as a Hitler of their fixed ideas, starting a war against anyone who thinks differently. Everything is personal and about them. I’m sure you can name a few people around you with these personality traits. Guess what? If you have known them closely, you already know that around them you will have to measure your words, slow down the steps so as not to offend them. However, you offend them by the mere fact that you exist and breath. The worldis full of such emotional mold . And then … what to do? Shall we put our head on the ground and wet our pillow around them? If you are a really good man, you have every chance to do so! And you know why? Because their pain hurts you. Because you see how bad some people can be. If you are an empathetic person, you will do this even more often, you will feel somehow responsible for their mental pollution.

humanity
humanity

Empaths are those warm, gentle creatures who will listen and understand you. They will celebrate with you that driver’s license that you have succeeded after multiple attempts. They will cry with you and will give you a shoulder to cry on, they will be love, care and attention. They will only have eyes for you and will embrace you with their unconditional love. They will allow you to be who you are. That is, until you get a low bill. No, empaths are not your emotional paper for you to leave your secretions, miss  or mister! If you have had the privilege of having a man in your vicinity capable of sharing the highest light with you, then say thank you for the privilege.

They are the ones who put soul. And if you’ve heard the phrase * Don’t be stupid, don’t put your soul away, then it’s understandable why you came to the conclusion that kindness means weakness, powerlessness. That you better give up as an empath. What good is it to be cheerful, to want the world to be a little better if they are attacking you? Well, it has a  purpose, baby. Let me tell you why. You’re a sucker to put soul into a man like them, really. I propose to dissect this situation a little. If your nature is to put your best at stakes, to care about things, people-this is what makes you special. Now comes the hue, yes you do care… .but only for who deserves it. If you are open as an empath, you have a beautiful energy and you notice that around a certain person, all your energy is decreasing in intensity, you are frustrated, then the answer is in you. See how you can put your soul in the mood for whoever responds to your invitation requests. See how can you cut the bad people out of your life. So we could reformulate the phrase above * To put soul in a selective way is a proof of emotional intelligence. Because not even Mother Teresa managed to save everyone. So the bottom line is: you are who you are, if your essence is to be a ray of the sun, be a ray of the sun! Because of people like you, there are people who still believe in humanity, in that * human touch. Precisely because you are a serene being, on the verge of extinction in a world increasingly disconnected from human values, take care of yourself. Stop feeding the bastards!

stay human
stay human

If you are in the the bastards camp, then I leave you with a theme of thought .. imagine a world with people just like you, full of self, MEEEEEE, yes wait to see, I … .. or  … you are in line at the store and the cashier instead of scanning your products, they scan you from top to bottom. She is yelling at you and is telling you that he doesn’t have all day for beginning clients like you. Or in traffic, you start collecting morning curses and wickedness absolutely free, even if you are the one who respects the rules. Or that at the hairdresser, the person who cuts your hair does not take into account what you need and does as he or she teases them, saying you have horrible tastes. Take a day, would that be fun? If there was no one else to look you in the eye, to smile warmly, to show real interest in your person? Baby, if everybody would be * assholes like you: D (is  not that cool anymore, right?!) So, promise me something – next time, when you meet a man of soul, please, consider your attitude. Quality people are just as precious as the bees that sustain life on Earth and on the verge of extinction. Come on, go out there and make a difference. Protect humanity from within yourself! Let’s declare humanity cool again!

marina

A firm believer. 100% WRITING WITH SOUL. I exist to write, I write to exist!

Lasă un răspuns

Close Menu