De ce Lady Gaga e una din celebritățile mele preferate?

De ce Lady Gaga e una din celebritățile mele preferate?

„In a world full of Madonnas, be a Lady!”👁👁

For English, scroll down!

Oscar story

Nu mă dau în vânt după idoli, poate de asta am răspuns mai mereu cu o oarecare lipsă de reacție dusă la extrem sau fără euforie vădită când auzeam-de-fani-nebuni-care-leșinau-la-nu-știu-ce-concert. Acest fapt situațional s-a zdruncinat oarecum fără voia mea după ce am urmărit cu sufletul la gură discursul susținut de Lady Gaga💙💬💬👁 la o conferință  alături de Dalai Lama. Un fragment suna cam așa: „În perioadele de haos și de criză, ceea ce cu toții intenționăm să facem este să începem să arătăm cu degetul,  unde credem că sunt băieții răi, unde este răul. Toată lumea are opinii diferite despre asta. Vă rog, să nu uitați că ura sau răul, indiferent cum doriți să o numiți, este inteligent. Este inteligent și este invizibil. Nu are o culoare, nu are o rasă, nu are o religie, nu are politică. Este un șarpe invizibil. Și în timp ce strigăm unul la celălalt, încercând să ne dăm seama care este grupul malefic, acesta câștigă “, a spus ea. Mi se pare că descrie atât de bine mecanismul de hater-ism în online și are un speech care inspiră la iubire, la conștientizare. Am ajuns să o iubesc pentru felul în care își acceptă vulnerabilitatea. A abordat de-a lungul timpului și alte subiecte sensibile- hărțuirea sexuală, despre bunătate, LGBT, ură, cât și depresia cu care se confruntă. Aici un link cu discursul complet la care am facut referire.

Lady Gaga
Lady Gaga

Pe numele ei real, Stefani Joanne Angelina Germanotta, s-a născut la 28 martie 1986, la New York. Ea a devenit primul copil al italienilor, Cynthia Bissett și Joseph Germanotta; aceasta are o anomalie congenitală: dimensiunea corpului ei este mică, iar înălțimea ei este de numai 155 centimetri, ceea ce a dus în mod frecvent la violență fizică din partea colegilor de la școală, care o marginalizau. În plus, designerii și directorii cu care colaborează trebuie să se ocupe de măsurătorile corpului ei atunci când lucrează cu ea.🙈🙈🙈🙈

Majoritatea o cunosc poate pe Lady Gaga ca fiind cântăreața extravagantă care a avut tupeul să se îmbrace într-o rochie de carne😠😠🙈👊👊👊 la decernarea unor premii pe covorul roșu. Asta se întâmpla prin 2010 în cadrul unui eveniment cu ștaif. Ce mi-a rămas în minte, au fost reacțiile pe care aceasta le-a stârnit. S-a zis despre ea multe, că îi place să șocheze, că are probleme grave mentale, că e malefică, chiar și că e b**ch. În ciuda gurilor rele, Lady Gaga a mers mai departe.💙🌀💙💙

lady-gaga-rochie-din-carne
 
Rochia faimoasă

Și azi, Oscarul,🧿🧿🎊🎊 care tronează pe măsuța de noapte (probabil), așezat fără fițe, lângă veioză, stă drept mărturie devotamentului și evoluției ei, atât muzical, cât și personal. Din copilul agresat și blamat de altădată s-a descoperit tuturor- puternică, vulnerabilă deopotrivă, un paradox, o legendă vie. Rolul ei din „A star is born” care se aseamănă cu parcursul ei real într-ale muzicii, ne dezvăluie dintr-o dată că regulile altora sunt făcute pentru a fi încălcate și că fiecare dintre noi are propriul său drum, mai anevoios sau mai ușor, însă niciodată departe de autenticitate.

Pare că tot ce atinge ea, devine dintr-o dată artă, real, emoții. E din cei aleși să privească oamenii în suflet, să-i vadă suficient de clar astfel încât să le cânte, să le vorbească despre curajul de a fi diferiți. Pentru că atunci când reușești să te accepți cu bune și rele, încetezi să fii „hater”, încetezi să-l urăști pe „ăla” că e prost sau pe „aia” că e pițipoancă.❤❤❤

Pentru noi ceilalți care ne petrecem existența oarecum pierduți, măcinați de gândul că nu se va alege nimic de viața noastră, de a ne găsi o pasiune, un drum sau o carieră, e de folos să reținem sloganul acesta updatat după Lady, cum altfel decât Gaga:

„In a world full of Madonnas, be a Lady!”👁👁

Aveți o celebritate pe care o admirați, e reclamat la categoria favorite? Comment la postare ca să schimbăm idei. Vă pup!

Pe curând, 

Marina

Sursa: Lady Gaga Biography

^^For English, scroll down!

I do not have an over the edge admiration for the so-called idols, maybe that’s why I’ve always responded with some lack of reaction to the extreme or no euphoria when I heard abot some fool-fainting-fans-at-I-have-no-idea-what-concert. This situation has been shaken somehow without my will after watching the Lady Gaga speech on kindness💙💬💬👁 at a conference, next to Dalai Lama at the table. A fragment sounds like this: “In the times of chaos and crisis, what we all intend to do is start by pointing where we think there is bad, where evil is . Everyone has different opinions about it. Please do not forget that hatred or evil, no matter what you want to call it, is smart. It’s intelligent and invisible. It does not have a color, it does not have a race, it does not have a religion, it has no politics. It’s an invisible snake. And as we shout to each other, trying to figure out what the evil group is, it wins,” she said. It seems to me that she describes perfectly the mechanism of choosing the camp and she has a speech that has inspired love and I end by loving her for the way she accepts her vulnerability. She has also tackled other sensitive topics – sexual harassment, LGBT, hate, and depression – a link to the discourse which I have referred to.

lady-gaga-a-star-is-born
Lady Gaga

On her real name, Stefani Joanne Angelina Germanotta, was born on March 28, 1986, in New York. She became the first child of the Italians, Cynthia Bissett and Joseph Germanotta; it has a congenital abnormality: its body size is small and its height is only 155 centimeters, which has frequently led to physical violence from school colleagues who marginalized her. In addition, the designers and directors she is working with must deal with body measurements first.🙈🙈🙈🙈

Most people know Lady Gaga as the extravagant singer who had the nerve to dress in a meat dress 😠😠🙈👊👊👊at  some prizes awarding on the red carpet. That’s what happened in 2010 at a stall event. What remained in my mind was the reactions that it sparked upon. The rumours said a lot about her, that she liked to shock, or she had serious mental problems, she was evil, even though she was b ** ch. Despite the bad mouths, Lady Gaga went further on. 💙🌀💙💙

Meat dress of Lady Gaga
Meat dress of Lady Gaga

Even today, the Oscar, who is reigning on the nightstand (probably), sitting near the lamp, as a testimony to her devotion and her evolution, both musically and personally. From the aggrieved and blamed child of the past, all-powerful, vulnerable in the same time, a paradox, a living legend, were discovered. Her role in “A star is born,” which resembles her real course in music, tells us suddenly that the rules of others are made to be broken, and that each of us has his/her own way, more cumbersome or more easy, but never far from authenticity.

It seems that everything she touches, suddenly becomes art, real emotion. It is one of the elect to look at people in the soul, to see them clearly enough to sing to them, to talk about the courage of being different to them. When you manage to accept yourself with good and bad, you stop being “hater,” stop hating “him” saying that he is stupid or “her”saying he is a junkie.❤❤❤

For us, others who spend our existence somewhat lost, fed up with the thought that nothing will be chosen from our lives, or  finding a passion, a road or a career seems hard to reach, it is helpful to keep in mind this updated slogan after Lady Gaga:

„In a world full of Madonnas, be a Lady!”👁👁

Do you have a celebrity you admire? Or at least, claimed to be your favorite? Comment on this post for exchanging ideas. Kisses!

See you soon,

Marina

marina

A firm believer. 100% WRITING WITH SOUL. I exist to write, I write to exist!

Lasă un răspuns

Close Menu