Cât e ceasul?

Cât e ceasul? What time is it?

Știi cat e ceasul? Ceasul arată acum.⏰👊👉😍😍

🌟🌟🌟For English, scroll down!

⏰Hei străinule, hei străino, timpul nu e ce credem noi. Are o trăire a lui proprie, bate un pic mai tare ca inima ta- disperată că nu poate ține pasul. Li se spun bătăi pe minut când vrei să măsori ritmul și se transformă în minute per bătăi când știi că nu le poți controla. “Ia-mă, ia-mă de aici suflete și du-mă undeva, unde să pot simți doar eternitatea curgându-mi prin vene. Nu lăsa ca timpul să-mi frângă inima ca un iubit sau iubită nesăbuită”. Melodia asta ai ascultat-o #pe repeat, fără să poți pronunța un cuvânt, ca o mantră care ar avea menirea să te facă invincibil. Succes! De parcă poți…nu, noi nu putem. Te înțeleg totuși….știi că nu vei mai fi niciodată aici, nu vei mai simți ce simți acum. De îndată ce vei părăsi încăperea asta, momentele vor fi deja trecute. Și ce te doare, e că poate nu va mai fi niciodată la fel, nu vei mai fi capabil să trăiești cu atâta înflăcărare cu care te bucuri acum.

acum
acum

Închide ochii, în întuneric poți simți eternitatea, te îmbrățișează cu toată neființa ei ca o fantasmă a nopții, ca un iubit sau iubită cu care nu ai mai vorbit de mulți ani, ca o mamă pe care nu ai cunoscut-o niciodată. Stă acolo în fața ta, în tine, în amintirile tale, în primii doi pași pe care i-ai făcut, încurajat/ă de căldura din ochii tatălui tău, pe care nu l-ai avut. Îi aparții fără ca tu să ai vreun drept asupra ei.👉 Crudă aceasta eternitate, pe unii îi transformă în zei sau legende, pe alții în trecători, în cerșetori la poarta regelui Lear. Da, acel Lear a lui Shakespeare, care credea în puterea sa nelimitată și mai înainte să-și împartă avuția, le-a cerut fiicelor lui să-l copleșească cu laude și atenție, să-l convingă cat de mult îl iubesc. Așa… și tu cerșești partea ta de regat unui conducător neînduplecat.

acum
Cât e ceasul? Acum…

Ce trebuie să faci e să încerci mai tare. “Mai încearcă”😫😫 stă scris pe capacul de Cola, cu miza de a câștiga un BMW, ha ha… hilar. Totuși nimeni nu ne poate oferi timp; cum ar fi ca la punga de chipsuri să ni se ofere 10 ani în plus de trăit sau la promoția de la supermarket să ni se promită că de îndată ce atingem 1500 de puncte de cumpărături, primim automat un buton cu care să ne întoarcem în trecut și să putem retrăi cele mai faine amintiri ale noastre. Străine, străino, îmi pare rău… e târziu. Știi cat e ceasul? Ceasul arată acum.⏰👊👉😍😍

Pe curând,

Marina

⏰Hey stranger, time is not what we think. It has a life of its own, beats a bit faster than your heart, being desperate to not keep up. They are told to be beats per minute when you want to measure the rhythm and turn into minutes per beating when you know you can not controlanything. “Take me, take me my soul from here, take me somewhere where I can only feel eternity flowing through my veins. Do not let the time break my heart like a rebellious lover. ” This song you listened to #on repeat, without saying a word, like a mantra that is meant to make you invincible. Success! Like you can … no, we cannot. I understand you … … you are afraid because you will never be here again and not feeling what you feel right now. As soon as you leave this room, the moments will be gone. And what it hurts is that maybe it will never be the same, you will not be able to live with so much excitement that you are now.

now

Close your eyes, in the dark you can feel eternity, which embraces you with all its nonbeing as a fantasy of the night, like a boyfriend or girlfriend you have not spoken to for many years, like a mother you never knew. It stays in front of you, in you, in your memories, in the first two steps you have made, encouraged by the spark in your father’s eyes that you did not have. You belong to it without you having any right over it. 👉Cruel this eternity, it turns some of them into gods or legends, other to passers-by, beggars at the King Lear’s gate. Yes, that Lear from Shakespeare, who believed in his unlimited power and before sharing his wealth, asks his daughters to overwhelm him with praise and attention, to convince him how much they love him. The same way…you are begging your part of the kingdom to an insensitive ruler.

what time is it

What you have to do is try harder. “Still trying”😫 is written on top of cole with the chance to win a BMW, ha ha … hilarious. However, no one can give us time; How it would be for the bag of chips to be given 10 years to live more,  or at the supermarket promotion to be promised that as soon as we reach 1500 shopping points, we automatically get a button to let us teleport back in the past and can relive our worst memories. Stranger, I’m sorry … it’s late. Do you know what time it is? The clock shows now.⏰👊👉😍😍

See you soon,

Marina

marina

A firm believer. 100% WRITING WITH SOUL. I exist to write, I write to exist!

Lasă un răspuns

Close Menu