3 principii stoico-filozofice după care îmi ghidez viața

3 principii dupa care imi ghidez viata

For English scroll down

 Am auzit prima oară de stoicism de la profesorul de filozofie, un om cu statură înaltă sufletească, care ne-a insuflat și nouă o anumită dragoste pentru această disciplină pe care o preda.

 Omul ăsta e ceea ce se numește o enciclopedie ambulantă, dar felul în care îți împărtășește din cunoștințele lui e de-a dreptul nemuritor. Orele cu el au trezit cheful de a descoperi cine e Cicero, ce-a făcut Socrate…. Asta nu înseamnă  că acum știu mai multe. Am uitat o bună parte din tot ceea ce am învățat.

 Mi-am croit între timp un drum spre alte îndeletniciri și am uitat de dragostea mea dintâi, filozofia. Am redescoperit-o în rândurile unei cărți.  Pe coperta ei se prefigurează flori de cireș. Se numește Ikigai- Secretele japoneze pentru o viață lungă și fericită, de Hector Garcia & Francesc Miralles.

principii filozofice practice
principii filozofice practice

 A fost nevoie de un drum sus în nori, ca să absorb cuvânt cu cuvânt ideile stoico-filosofice expuse în carte, pe care le-am personalizat de-a lungul timpului în funcție de context, de oameni de ce aveam nevoie să îmi iau. 

La ce bun atâta filozofie, dacă nu e practică treaba?!

Mai înainte însă aș vrea să descriu un pic cu ce se rumegă stoicismul. Se spune că ar fi cel mai practic sistem filosofic al Antichității. Cei mai reprezentativi exponenți ar fi Marc Aureliu, Epictet și Seneca. Un citat al lui Epictet rezumă ideea generală a stoicismului: “Oamenii nu sunt deranjați de lucruri, ci mai degrabă de felul în care ei le percep. Nu te aștepta ca evenimentele să se întâmple după cum vrei tu, mai bine dorește-ți ca ele să se întâmple așa cum le e dat să se întâmple și tu vei face tot ce ține de tine ca să mergi mai departe cu bine.” Filozofia lui Zenon (cel care a fondat acest sistem de gândire)  pleacă de la ideea că nu este nimic rău în a te bucura de plăcerile vieții, numai că acestea nu trebuie să preia controlul asupra noastră atunci când ne bucurăm de ele. Prin urmare tre’ să fim pregătiți pentru momentul în care orice plăcere va dispărea. De aici s-au inspirat și se inspiră mai multe practici de meditație care includ recunoștință, mindfulness, detașare.

Primul principiu sună deloc pretențios cam așa:

I) Cel mai rău lucru care se poate întâmpla

Asta nu înseamnă să ne închidem între 4 pereți gândind că lumea e un loc periculos și noi trebuie să ne ferim de ce va veni. A vizualiza negativ înseamnă pentru mine să am în vedere și un plan B, astfel știind că nimic nu e bătut în cuie, că e util să mă pregătesc și pentru ce poate merge nu tocmai conform planului. De exemplu: să zicem că afară e o zi însorită, iar eu sunt îmbrăcată în rochie. Nu mă pot revolta pe ploaie deși existau 0,015% șanse. Mă gândesc mai dinainte că e posibil și…. în acord cu scenariul iau și o umbrelă…partea cea mai tare e că dacă mental sunt pregătită pot face mai ușor față. Nimic nu e pentru totdeauna, nu trăim veșnic și nu ni se cuvine totul. Deși nu-mi convine nici mie tot timpul ideea cu “nu mi se cuvine totul, o admit”. Așa că prefer să fiu prudentă….just în case. Mi-s fatalistă get-beget. Ce pot să vă garantez e că e un antidot garantat pentru orgoliu și pentru incantațiile de genul: “Cum de mi se întâmplă toate mie?”. Așteaptă-te să se întâmple….

secrte japoneze
secrete japoneze

II)Conștientizarea a ceea ce stă în puterea noastră

Îmi tremură gândul când mă gândesc la ideea cu conștientizarea pentru că mai am multă mămăligă de mâncat. La modul ideal mi-aș dori să fiu total detașată de acele lucruri care m-ar putea răni precum respingere din partea unor angajatori, poleiți cu stea în frunte, pierderea cuiva drag etc. Ce îmi doresc concret e să îmi asum mai mult, mai franc, mai cu îndrăzneală. Nu ajută deloc să ne facem griji pentru lucrurile pe care nu le putem controla deloc, de exemplu: reacția altor oameni. Soluția e să facem distincția între ele, între ceea ce stă în puterea noastră și ceea ce nu.

III) Momentul prezent și caracterul trecător al tuturor lucrurilor

A trăi în prezent pare așa ușor însă uităm cât de greu devine. Într-o lume în care suntem bântuiți de FOMO și alte acronime sâcâitoare pare din ce în ce mai greu. O văd faptic și la mine. Cele două ore destinate studiului se transformă în răspuns la comentariul lu’ Gigica la poza de acu doi ani, apoi bineînțeles urmează un bombardament de câteva minute de pe Instagram și Quora…ochii văd, inima cere. Și s-au dus două ore de viață așa…gratis. Și la mine doare timpul gratis….doare rău de tot, am TIMPinită acută. Budismul și stoicismul însă, ne amintesc că singurul lucru care stă în puterea noastră e prezentul. Ce ne mai rămâne de făcut e să ne acceptăm caracterul trecător…așa poate vom suferi mai puțin atunci când vom pierde.

Dacă ai citit până aici, fă-mi o bucurie și spune-mi care e principiul cel mai pe sufletul tău dintre cele prezentate. Ai aici o bucățică din tot ce înseamnă căutările mele interioare din ultima vreme. Așa că te rog fii curajos/curajoasă și zi-mi primul gând care ți-a venit citind. În încheiere vreau să reproduc un fragment din carte care sintetizează ce vreau să vă transmit: ”În loc să căutăm frumusețea în perfecțiune, să o căutăm în ceea ce este imperfect și incomplet.” 

Pe curând,

 Marina

*English Version

I first heard about stoicism from my Philosophy teacher, a man with a great soul, making us love  this discipline so far away of our world.

This man is what it may be called an ambulance encyclopedia. Because of him I discovered Cicero, what did  Socrate do ….and so many more. I forgot a good part of what I learned.

In the meantime, I made my way to other fields of study and I  forgot my first love, -philosophy. I rediscovered it by reading a book. On its cover, there are cherry blossoms. It’s called Ikigai – The Japanese Secrets to a Long and Happy Life, by Hector Garcia & Francesc Miralles.

stoicism principles
stoicism principles

 It took a road up into the clouds to absorb word-by-word all the stoico-philosophical ideas set out in the book, which I have customized over time depending on the context, people…or what I needed to take.

What good is this philosophy if it’s not practical?!

But first, I would like to describe a little about Stoicism. It is said to be the most practical philosophical system of Antiquity. The most representative exponents would be Marc Aureliu, Epictet and Seneca. A quote from Epictetus summarizes the general idea of ​​Stoicism: “People are not bothered by things, but rather by the way they perceive them. Don’t expect events to happen the way you want them to, you’d better have them happen the way it was given them to happen and you’ll do everything in your power to get on well. ” Zenon (who founded this system of thinking) started from the idea that there is nothing wrong with enjoying the pleasures of life, only that they do not have to take control of us when we enjoy them. Therefore, we must be prepared for the moment when any pleasure will disappear. From here, several meditation practices have been inspired, including gratitude, mindfulness, detachment.

The first principle sounds not at all pretentious like this:

1)Think about the worst thing that can happen

This does not mean that we close between 4 walls, thinking that the world is a dangerous place and we must be careful for what will come. To view negatively means for me to also consider a plan B, thus knowing that nothing is forever, that it is useful to prepare myself for what will go not exactly according to the plan. For example: let’s say it’s a sunny day out, and I’m dressed in a dress. I cannot revolt against the rain even though there were 0.015% chances. I think beforehand that it’s possible and … according to the scenario I also take an umbrella … the coolest part is that if I’m mentally prepared I can cope more easily. Nothing is forever, we do not live forever and we do not deserve everything. So I prefer to be cautious… .just in case. I’m a fatalist by nature. What I can say to you is that it is a guaranteed antidote for the EGO and for the incantations such as: “Why is everything happening to me?”. Expect the unexpected….

Japanese secrets
Japanese secrets

2)Awareness of what lies within our power

My thoughts tremble when I think of the idea with awareness because I still have a lot of work. Ideally, I would like to be totally detached from those things that could hurt me, such as rejection from some employers or losing someone dear. What I really want is to take on things more frankly, more boldly. It doesn’t help at all to worry about things we can’t control, for example: the reaction of other people. The solution is to make a distinction between what is in our power and what is not.

3)The present moment and the passing character of all things

Living in the present time seems so easy, but we forget how hard it becomes. In a world where we are haunted by FOMO and other annoying acronyms it seems increasingly difficult. I see it as a fact myself. The two hours devoted to the study turn into a response to Gigica’s comment on the picture from two years ago, then of course there is a bombardment of notifications several minutes on Instagram and Quora … the eyes are seeing, the heart is asking. And two hours of life went like this … for free. And for me the free time hurts… it hurts badly, I have an acute TIME syndrome. Buddhism and Stoicism, however, remind us that the only thing in our power is the present. What remains to be done is to accept our passing character … so we may suffer less when we lose.

If you have read this far, give me joy and tell me what is the principle most on your soul of the ones presented. Here’s a snippet of my inner pursuits that had lately. So please be brave and give me the first thought that came to you while reading. In closing, I want to reproduce a fragment from the book that summarizes what I want to convey to you: “Instead of looking for beauty in perfection, look for it in what is imperfect and incomplete.”

See you soon,

 Marina

marina

A firm believer. 100% WRITING WITH SOUL. I exist to write, I write to exist!

This Post Has 2 Comments

 1. Conștientizarea a ceea ce stă în puterea noastră!

  1. Draga Natty,
   Ma bucur sa vad comentariul tau. 😀

   Serendipities ahead,
   Marina

Lasă un răspuns

Close Menu