10 lucruri învățate până la 25 de ani

10 lucruri învățate până la 25 de ani

Nu te mai întâlnești niciodată cu vârsta asta”, sau “dacă mai eram eu acum tânăr, ce nu aș fi făcut”  ca și cum după 30 ar veni sfârșitul LUMII…

For English, scroll down!

Că tot mai e o lună până la ziua mea și devin un pic nostalgică, un pic entuziasmată… câte un pic din toate, vreau să împărtășesc cu voi reflecții, colecții sau cum vreți să le luați, chestii învățate, unele “the hard way”, în timp ce altele au venit pur și simplu, fără efort. Nu sunt aici să dau sfaturi, ci doar să scriu despre ce am mai învățat, să rememorez lecțiile și să le consemnez într-o pagină de jurnal. Despre tinerețe- am tot auzit îndemnuri de la “mai marii înțelepți” trecuți de 40 de ani, gen că “nu te mai întâlnești niciodată cu vârsta asta”, sau “dacă mai eram eu acum tânăr, ce nu aș fi făcut” sau “bucură-te cât mai poți” ca și cum după 30 ar veni sfârșitul, mai precis sfârșitul tuturor bucuriilor și distracțiilor din lume. Ca și cum ar fi un fel de before and after. În primul caz, atmosfera e veselă, exuberantă, plină de viață, de energie. În contrast, a doua parte e similară unui bunker, în care în care anii îți intră, de îndată ce faci 30. Nu există scăpare. Optimistă viziunea… eu habar n-am de ce o să fac, dar cred că voi fi tot eu și la 30 și  45 și la 70, și cu puțin noroc, și la 100. Mai jos regăsiți ce am învățat până acum din călătoria frumoasă, aventuroasă și impredictibilă de până acum:

 1. Trebuie să renunți la speranța unui trecut mai bun! Azi, ești aici după multe încercări, reușite și alegeri. Pur și simplu acceptă. Eu consider că mai am mult de lucrat pentru asta.
  lectii de viata pana in 25
  lectii de viata pana in 25
 2. Învață să faci distincția între ce e urgent și ce e important. Ideea aceasta m-a ajutat să văd mai clar, să-mi planific mai bine timpul astfel încât la finalul zilei să simt că s-a meritat. Eu, tu, noi hotărâm dacă ceva e important, urgențele pot să mai aștepte. La urma urmelor, timpul chiar e resursă.
 3. Nu-ți pune așteptările pe umerii altora. Dacă există o boală a așteptărilor, atunci mi-am găsit sindromul. Orice nu se încadrează șablonului construit cu migală în capul meu, așteptărilor, e dizolvat, uitat și constituie cauza tuturor dezamăgirilor care ar putea să existe pe lume. Mi-a luat ceva să realizez că e mult mai eliberator să pornesc eu inițiativa pentru că oricum nimeni nu se află aici ca să îmi citească mie gândurile (a se citi perfecționism)
 4. Operează cu ce ai! Se leagă într-un fel de punctul trei. Uneori chiar nu găsim toate resursele “mură-n gură”, așa cum vrem. Asta e. Trebuie să începem cu ce avem și cu cine suntem ca să facem primul pas. Cu cât încercăm să acționăm, cu atât devine mai simplu, altfel rămânem într-o bulă de unde vom simți că nimic nu ne merge. Că Statul cu S mare nu face nimic pentru noi, că toți sunt idioți și că mai rău de atât nu se poate. Greșit, total greșit, dar toți am trecut pe aici.
 5. Ești valoros/ valoroasă și accepți că și ceilalți sunt valoroși. Îmi spun uneori afirmația aceasta ca pe un fel de mantră pentru a-mi aminti că relațiile sunt o autostradă cu dublu sens, în care fiecare merită ce e mai bun. Fiecare are ceva care să fie prețios pentru cealaltă parte, așa că nimeni nu e mai presus sau mai prejos decât tine.
  10 lucruri invatate pana in 25
  10 lucruri invatate pana in 25
 6. Spune ce gândești până nu e prea târziu. Cele mai multe dintre neînțelegeri se iscă de cele mai multe ori pentru că unele cuvinte nu s-au spus, unele lucruri pe care le țineam în noi nu au fost exprimate. Am învățat să spun ce îmi convine, asta e relativ simplu de făcut. Partea dificilă însă, e atunci când trebuie să zic nu dacă așa gândesc. Asta înseamnă că nu voi ajunge la unele întâlniri, nu o să îmi asum unele task-uri, că voi refuza oferte  oricât de tentante ar fi dacă nu se aliniază cu valorile sau nevoile mele. E dur. E de încercat. E eliberator. Doar spunând NU lucrurilor de care nu avem nevoie, putem face rost de spațiu pentru lucrurile de care avem cu adevărat nevoie!
 7. Trăiește în prezent! Doar așa, poți vedea oportunitățile care se văd chiar în fața ta. Totul e despre acum, acum, acum. Eu mă încadrez la level de începător în această direcție și dacă ar fi să facem o întrecere probabil aș ieși pe un loc codaș. Asta e, învățăm. Mi se pare cel mai greu dintre toate, cel puțin din perspectiva mea.
 8. Lasă-i pe ceilalți să te vadă cu adevărat, pentru cine ești. O experiență absolut fantastică, la care nu mă așteptam a fost să scriu pe blog constant. A început ca un act de curaj pentru mine, după care mi-a dat posibilitatea să spun ce simt, să mă destăinui unor necunoscuți, pe care simțeam și simt că îi cunosc deja. În esență suntem la fel, ne e teamă de aceleași lucruri, avem aceleași nevoi, și suntem interconectați prin praful de stele în care o să ne metamorfozăm odată.
  serendipity blog_lectii de viata
  serendipity blog_lectii de viata
 9. Îți ești suficient! Poate munca cea mai însemnată e cea cu noi, să ne iubim să ne acceptăm locul în timp și spațiu… iubirea începe cu un “te iubesc” din inimă și se continuă cu grijă, de ce nu ar fi la fel și când vine vorba de noi? Să ne oferim aceeași iubire pe care le-o oferim altora, să fim mulțumiți cu cine suntem.
  esti de ajuns
  esti de ajuns
 10. Asumă-ți 100% responsabilitatea! Am observat personal că dacă îmi iau angajamentul față de un lucru, încrederea în mine crește și îmi e mult mai ușor să-i mobilizez și pe ceilalți. Nimeni nu vrea să relaționeze cu cineva care nu se implică cu adevărat, fie că e vorba de relații, de job,  sau de orice alt proiect personal.

Vă provoc să lăsați comment pe pagina de Facebook, la postare ,cu lecția care v-a plăcut cel mai mult sau în care v-ați regăsit! Sunt curioasă. Pupici și aveți grijă de voi.

Pe curând,

Marina

English version

It’s still a month to my birthday and I’m a bit nostalgic, a little excited … a bit of everything, I want to share with you reflections, collections or how you want to take it, the stuff you learned, some “the hard way “While others simply came without effort. I am not here to give advice, but just to write about what I have learned, to remember the lessons and write them on a diary page. About youth, I’ve heard heartache of “the wise men” for 40 years, like “you never meet this age again,” or “if I was young now, what I would not have done” enjoy yourself as much as you can “as if the end came to an end after 30, the end of all the joys and fun of the world. Like a kind of before and after. In the first case, the atmosphere is cheerful, exuberant, lively, full of energy. In contrast, the second part is similar to a bunker where the years come in, as soon as you do 30. There is no escape. Optimistic vision … I have no idea why I’m going to do it, but I think I’m still at 30 and 45 and 70, and with some luck, and 100. Below you can find what I have learned so far from the trip beautiful, adventurous and unpredictable so far:

 1. You have to give up the hope for a better past! Today, you are here after many attempts, successes and choices. Simply accept. I think I have stil a lot to work for this print 
  life lessons until 25
  life lessons until 25
 2. Learn to distinguish between what’s urgent and what’s important. This idea helped me to see more clearly, to plan my time better so that at the end of the day I feel it was worth it. I, you, we decide if something important, urgency can wait for them. After all, time is really a resource.
 3. Do not put your expectations on the shoulders of others! If there is a disease of expectations, then I found my syndrome. Whatever does not fit the pattern built with stench in my head, expectations, is dissolved, forgotten and is the cause of all the disappointments that may exist in the world. It took me something to realize that it is more liberating to start the initiative because nobody is here anyway to read my thoughts (perfectionism)
 4. Operate with what you have! It somehow connects with the third point. Sometimes we just do not find all the resources “dying in the mouth” as we want. That’s it. We have to start with what we have and who we are to take the first step. The longer we try to act, the easier it becomes, otherwise we remain in a bubble where we feel that nothing is going. That the State of Great S is not doing anything for us, that all are idiots and that worse is not possible. Wrong, totally wrong, but we all walked around here.
 5. You are valuable / valuable and you accept that others are valuable, too! I sometimes say this statement as a sort of mantra to remind myself that relations are a two-way highway in which everyone deserves the best. Everyone has something to be precious for the other side, so no one is above or below you.
  10 life lessons learnt until 25
  10 life lessons learnt until 25
 6. Say what you think until it’s too late. Most of the misunderstandings often occur because some words have not been said, some of the things we have in ourselves have not been expressed. I’ve learned to say what I like, that’s relatively simple to do. The difficult part, however, is when I have to say not if I think so. That means I will not get to some meetings, I will not take on some tasks, refuse offers as tempting as if it does not align with my values ​​or needs. It’s rough. It’s trying. It’s very eliberating. Just by saying NOT NOT the things we do not need, we can get some space for the things we really need!
 7. Live for now! Just so you can see the opportunities that are right in front of you. It’s all about now, right now. I stand at the beginner’s level in this direction and if we were to make a race, I would probably go out on a quad. That’s it, we learn. It seems to me the most difficult of all, at least from my perspective.
 8. Let others see you for who you really are. An absolutely fantastic experience, which I did not expect was constantly writing on the blog. It started as an act of courage for me that gave me the opportunity to tell what I felt, to tell strangers, whom I felt and felt I already knew. We are essentially the same, we are afraid of the same thing, we love the same values, and we are interconnected from the dust of stars that we will use once.
  serendipity blog_life lessons
  serendipity blog_life lessons
 9. You are enough! Perhaps the most important work is with us, to love to accept our place in time and space … love begins with a “I love you” from the heart and it continues with care, why it would not be the same and when it comes what about us? Let us offer the same love we offer to others, to be content with who we are.
  you are enough
  you are enough
 10. Take 100% responsibility! I have personally noticed that if I’m committed to one thing, my confidence increases and it’s much easier for me to mobilize the others. No one wants to relate to anyone who does not really get involved, whether it’s about relationships, jobs, or any other personal project.

  I challenge you to leave a comment on the Facebook page, here. You have to post wich is the lesson that you liked the most! I’m curious. Kisses and take care of you.

  See you,
  Marina

 

marina

A firm believer. 100% WRITING WITH SOUL. I exist to write, I write to exist!

This Post Has 4 Comments

 1. Superb! <3 M-a incarcat de o energie revitalizanta! Profund, inteligent si intelept 🙂

  1. Dragă cititoareo,

   Serendipity e în culmea fericirii. Mersi de feedback, e vital. O îmbrățișare! 😀

   Pe curând,
   Marina

 2. Lectia 6 🙂 Daca faci asta cu adevărat, cred ca toate celelalte vin de la sine

  1. Luisa dragă,

   Mă bucur că ai găsit lecția ta preferată. Pentru mine nr 9 e ceva ce a venit ca o revelație. Mersi că citești Serendipity.

   Pe curând,
   Marina

Lasă un răspuns

Close Menu