Youth Exchange: now or never!

Youth Exchange: now or never!

For English, scroll down!

A trecut ceva timp de atunci. O mână de oameni adunați la un loc, aducând fiecare în valiză experiențe, idei, emoții. Cam așa am resimțit prima întâlnire cu ei. Adunați din toată lumea, tineri la fel ca noi din 🤗🤗Macedonia, Croația, Italia, Bulgaria, vecinii noștri și noi cei din România. Prima noastră întâlnire a fost unică. Marcată de o ninsoare cumplită în luna octombrie, în Poiana Negrii, Bucovina acolo unde timp de 10 zile am învățat, ne-am lăsat inspirați unii de alții, ne-am depășit limitele, ne-am confruntat cu obstacole, ca mai apoi să devenim mai puternici, împreună. Cu ce ocazie? 😄✨✨😉🤗🤗🌍🏔👜Youth Exchange. Ce e un Youth Exchange? Ei bine, sunt diferite proiecte în cadrul Erasmus pe diferite teme ca ecologia, educație, tehnologie și multe altele. Despre proiectele Erasmus am mai scris într-un articol care a avut mare succes. Îl găsești aici. Tineri din mai multe țări participă pentru o scurta perioadă de timp, împreună, la diferite activități. Acestea pot fi workshop-uri, dezbateri, activități în aer liber prin care învață împreună noi skill-uri sau găsesc soluții la probleme vechi. Al meu a fost organizat de la Asociația Pro Civis Dorna. Se numește  😄✨✨“Educate” și tema a fost definită de alegeri potrivite în carieră, sau cu alte cuvinte, cum să alegi mai bine un job care se potrivește cu skill-urile, aptitudinile tale.

youth exchange proiect Poiana Negrii

Cum ziceam, pierduți printre căpițele de fân, munții cețoși și atmosfera rustică a Bucovinei, ne-am trezit naufragiați de nicăieri- toți niște necunoscuți. Ciudat! Mai ales la început. Zilele treceau, cu noi sperând să răsară soarele, cu activități de autocunoaștere, de dezbatere. În mod surprinzător, am aflat că toți ne confruntăm cu aceeași problemă majoră. Mai mult de un sfert din cei proaspăt absolvenți nu-și găsesc un job, sau dacă își găsesc, nu e ceva pe care să-l poată face cu pasiune. Maniera în care am dezbătut problema a fost una originală. Am folosit mult😉🤗 brainstorming, discuții libere jocuri de rol, prezentări, chiar și discursul de tip TED Talk pentru a adresa, a cunoaște și a găsi soluții împreună. Nu, situația nu e roz. Ce pot însă să intuiesc e că toți acești tineri minunați ca și mine, noi toți merităm cei mai bun. Curajul, deschiderea, felul lor de a fi, dinamismul de a depune în diferite situații, cu siguranță îi va răsplăti cândva unu, cu un job de suflet.

Poate că, peste ani ne vom reîntâlni și ne vom aminti că 👉“Macedonia is timeless!”, de 👉“Maya hi, maya ha, maya ho, maya ha-ha….”, de 👉“Croația is always on time”, de Italia cu 👉 “Bella Ciao, Bella ciao, ciao, ciao…”, de 👉“Ataca….” al bulgarilor, de toate lucrurile mici și mari, de schimbul intercultural fain dintre noi. Serile erau culturale, fiecare țară venea cu standul ei de mâncărăruri, obiceiuri, tradiții pe care să le împărtășească cu ceilalți. Așa am aflat că noi, balcanicii avem în comun mâncarea cea de toate zilele, zacusca! În Bulgaria se numește “lutenitsa”, “ajvar” în Croația, și în Macedonia nu îmi amintesc…🌍🏔👜

Poiana Negrii Youth Exchange

P.S: Suntem mai apropiați decât credem. Am atâtea amintiri. Acum, la momentul la care scriu mă amuz și resimt și nostalgie. Poate că amintirile fac lucrurile mai frumoase decât au fost, așa se spune. Eu cred că, doar atunci când se termină începem să trăim cu adevărat momentele. Îmi amintesc de noi, frumoși, tineri, tineri și nebuni, nebuni pentru o lume mai bună, mai corectă. Nu cerem, ci dăm. Am fost odată tineri toți, diferența e că unii rămân, alții se pierd. Merităm o șansă! Și am avut confirmarea că noi chiar putem schimba ceva și o vom face, nu-i așa?😄✨✨😉🤗🤗🌍🏔👜

Poiana Negrii Youth Exchange

Viața se construiește din experiențe, din ieșit din zona de indiferență, din alergat după vise, aspirații înalte. Dacă ai între 18 și 30 de ani, poți să iei parte și tu un astfel de proiect.  Dacă ți-a plăcut articolul sau îți dorești o astfel de experiență, scrie-mi. Următorul, poți fi tu!

Pe curând,

Marina

✨✨✨✨English version

It’s been a while since then. A handful of people gathered together, bringing into the suitcase experiences, ideas, emotions. That’s how I felt my first encounter with them. Gathered from all over the world, young people like us from 🤗🤗Macedonia, Croatia, Italy, Bulgaria, our neighbors and us from Romania. Our first meeting was unique. Marked by a dreadful snow in October, in Poiana Negrii, Bucovina, here we learned for 10 days, we left inspired by each other, we crossed the limits, faced obstacles, then we became stronger, together. What occasion?  😄✨✨😉🤗🤗🌍🏔👜Youth Exchange. What is a Youth Exchange? Well, there are different Erasmus projects on different themes like ecology, education, technology and more. About Erasmus projects we have written in an article that has been very successful. You can find him here. Young people from several countries participate for a short time together in different activities. These can be workshops, debates, outdoor activities that together teach new skills or find solutions to old problems. My own was organized by the Pro Civis Dorna Association. It’s called 😄✨✨“Educate” and the theme was defined by the right career choices, or in other words, how to better choose a job that matches your skills, your talents.

youth exchange proiect Poiana Negrii

Like I said, lost among the haystacks, the misty mountains and the rustic atmosphere of Bucovina, we have woken up from nowhere – all of us- just strangers. Awkward! Especially at first. Days passed by, with us hoping the sun will rise, with self-knowledge, debate. Surprisingly, we have learned that we are all confronted with the same major problem. More than a quarter of the fresh graduates do not find a job, or if they find it, there is something they cannot do with passion. The way we debated the issue was an original one. We used a lot of 😉🤗brainstorming, free role-playing discussions, presentations and even TED Talk talk to address, get to know and find solutions together. No, the situation is not pink. What I can guess is that all these wonderful young people like me, we all deserve the best. Courage, openness, their way of being, the dynamism of putting in different situations, will surely reward them once with a job of soul.

Youth Exchange Poiana Negrii

Perhaps we will reunite over the years and we will remember that 👉“Macedonia is timeless!”, about the👉 “Maya hi, maya ha, maya ho, maya ha ha of the Romanian team …”, 👉“Croatia is always on time”, Italy with  👉“Bella Ciao, Bella ciao, ciao, ciao …”,  👉“Ataca …” of the Bulgarians, about all the small and big things,about the intercultural exchange between us. The evenings were cultural, every country came with its stand of dishes, habits, traditions to share with others. That’s how we found out that we, the Balkans, have the common food in common every day! In Bulgaria it is called “lutenitsa”, “ajvar” in Croatia, and in Macedonia I do not remember …🌍🏔👜

Poiana Negrii Youth Exchange

P.S: We are closer than we think. I have so many memories. Now, at the moment I write I feel amusement and nostalgia in the same time. Perhaps, memories make things more beautiful than they were, so they say. I think that, when it’s over, we start really living the moments. I remember us beautiful, young, young and mad, madness for a better, more correct world. We do not ask, we give. Everyone was once young, the difference is that some people always remain young, others are lost. We deserve a chance! And we had the confirmation that we can really change something and we are going to do it, don’t we?

😄✨✨😉🤗🤗🌍🏔👜

Poiana Negrii Youth Exchange

Life is  build from experiences, out of the indifference area, from accomplishing our dreams, from high aspirations. If you are between 18 and 30, you can also take part in such a project. If you liked the article or you want such an experience, write me here. You can be the next!

See you soon,

Marina

marina

A firm believer. 100% WRITING WITH SOUL. I exist to write, I write to exist!

Lasă un răspuns

Close Menu